ColdFusion MX Bible phần 7

nhưng chính thức chức năng cuộc gọi có sẵn cho bất kỳ một phần của ứng dụng của bạn (ngay cả các ứng dụng từ xa, như bạn thấy trong Chương 25 và 26); và bạn đang đóng gói các chức năng liên quan đến một thực thể duy nhất vào một thành phần duy nhất | 704 Part V Integrating ColdFusion MX with Other Technologies If instead you need to retrieve a file from a remote server via HTTP rather than FTP that s one use of CFHTTP. We learned that we can extract a CSV or other tabular-formatted file and retrieve it into ColdFusion as a query result set. That s not a feature that many know about. More typically it s used to grab the HTML output of a web page and pull that into a variable within our ColdFusion template. From there we saw that we could parse the HTML to select and perhaps display just some portion of the page. Finally we also saw that we could use CFHTTP to simulate submission of a form in particular by use of the CFHTTPPARAM tag. P A R T VI Extending Your ColdFusion MX Applications In This Part Chapter 32 Adding Useful ColdFusion MX Features to Your Application Chapter 33 Charting Data with ColdFusion MX Chapter 34 Leveraging Nifty Custom Tags Chapter 35 Tools to Enhance the Development Environment

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    26    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.