Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích kỹ thuật tổng hợp đầu tư của từng nguồn vốn p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích kỹ thuật tổng hợp đầu tư của từng nguồn vốn p2', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Để xác định IRR ta có thể sử dụng máy tính tài chính hoặc máy vi tính. Ta cũng có thể dùng phương pháp nội suy để tìm IRR. Dựa vào phương trình NPV -CFo 0 phương pháp nội suy áp dụng trong trường hợp này như sau Chọn IRRi IRR2 sao cho IRRk IRR1 IRR2 NPV IRRk NPV IRRi 0 NpV IRR2 0 Để đảm bảo độ chính xác IRR2 - IRR1 1 . Lúc đó IRR IRR1 IRR2 - IRRi x IRR IRR1 IRR2 - IRRi x Nhận xét Nếu IRR i Hoạt động đầu tư có hiệu quả kinh tế. Nếu IRR i Hoạt động đầu tư không có hiệu quả kinh tế. Nếu IRR i Hoạt động đầu tư chỉ đủ bù đắp chi phí sử dụng vốn đầu tư. Kết luận Một dự án đầu tư sẽ được chấp nhận nếu IRR i và sẽ không được chấp nhận nếu IRR i. Nếu có nhiều dự án đầu tư loại bỏ nhau dự án đầu tư có IRR i cao nhất. Chú ý Hai chỉ tiêu NPV và IRR là hai chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá và thẩm định về mặt hiệu quả kinh tế của các hoạt động đầu tư dài hạn. Đồ thị biểu diễn Ví dụ 1. Một nhà đầu tư đầu tư vào một dự án trong vòng 5 năm. Ông ta bỏ ra số tiền ban đầu là và thu được các khoản thu nhập là và lần lượt vào cuối năm 1 2 3 4 5. Tính tỷ suất sinh lợi của đầu tư. Đồ thị biểu diễn Đon vị Triệu đông Dòng vào 10 20 40 35 30 J__I__I_II_I r 0 1 2 3 4 5 t nãiii 100 Dòng ra CFo 100 i 9 0 IRR 10 101 09 100 98 37 IRR 9 0 10 - 9 0 x 9 4 2. Một nhà máy đầu tư cho một dây chuyền thiết bị vào đầu năm có giá trị là 300 triệu đồng và dự đoán thu được các khoản thu nhập hàng năm trong 5 năm như sau Đơn vị Triệu đồng. Năm 1 2 3 4 5 Thu nhập 80 85 90 75 60 Giá trị phế thải của trang thiết bị vào cuối năm thứ 5 là 40 triệu. Xác định tỷ suất hoàn vốn nội bộ của đầu tư. Đồ thị biểu diễn Ta có CF0 300 i 13 0 IRR 13 1 300 013 300 299 266 IRR 13 0 13 1 - 13 0 x 13 002 3. Lấy lại ví dụ 1 ở trên trên và thêm giả thiết như sau Vào cuối năm thứ 5 nhà đầu tư bỏ thêm một số tiền là và dự án kéo dài thêm 3 năm với thu nhập vào cuối mỗi năm lần lượt là .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    53    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.