Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích kỹ thuật tổng hợp đầu tư của từng nguồn vốn p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích kỹ thuật tổng hợp đầu tư của từng nguồn vốn p3', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Bk tỷ trọng của món nợ k so với tổng vốn đầu tư. - Sk tỷ trọng của vốn chủ sở hữu k so với tổng vốn đầu tư. - Rbk lãi suất trước thuế của món nợ k. - Rsk tỷ suất sử dụng vốn chủ sở hữu k - t thuế suất thuế lợi tức. Các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh tế của các đầu tư dài hạn - Giá trị hiện tại ròng của đầu tư NPV tại một thời điểm được chọn làm gốc thời gian và theo lãi suất sử dụng vốn i. NPV -CF0 Trong đó NPV Trị giá hiện tại ròng của đầu tư tại thời điểm 0. CF0 Tổng số chi cho đầu tư ban đầu tại 0. Tổng trị giá của thu nhập đầu tư tại thời điểm 0. i Chi phí sử dụng vốn trong hoạt động đầu tư. Sử dụng chỉ tiêu NPV Một dự án đầu tư sẽ được chấp nhận nếu NPV 0 và sẽ không được chấp nhận nếu NPV 0. Nếu có nhiều dự án đầu tư loại bỏ nhau dự án được chọn sẽ là dự án có NPV 0 lớn nhất. Tuy nhiên nếu thời hạn của những dự án này khác nhau ta phải lặp lại từng dự án cho đến khi vòng đời của chúng bằng nhau sau đó dùng quy tắc NPV để chọn. - Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR lãi suất mà tại đó NPV 0. NPV -CFũ ỷCF- V 1 . 0 Tư 1-1 t-1 ự - ụ Có thể sử dụng máy tính tài chính máy vi tính hoặc dùng phương pháp nội suy để tìm IRR. Sử dụng chỉ tiêu IRR Một dự án đầu tư sẽ được chấp nhận nếu IRR i và sẽ không được chấp nhận nếu IRR i. Nếu có nhiều dự án đầu tư loại bỏ nhau dự án đầu tư có IRR i cao nhất. - Thời gian hoàn vốn thời gian mà tổng số tiền đầu tư ban đầu sẽ được thu hồi lại cho người đầu tư. Nếu không tính đến yếu tố lãi suất trên thang thời gian thì thời gian CF0 ẳc hoàn vốn của đầu tư được tính từ phương trình Trong đó - CF0 Tổng số tiền đầu tư ban đầu - CFk Thu nhập của đầu tư năm k - m Số năm thu hồi vốn. Nếu tính đến yếu tố lãi suất trên thang thời gian đầu tư thì thời gian CFũ 2 1 í - hoàn vốn được tính từ phương trình Trong thực tế hiện nay người ta tính thời gian hoàn vốn đầu tư không tính đến yếu tố lãi suất trên thang thời gian. Sử dụng chỉ tiêu thời gian hoàn vốn Giả sử số năm định mức thu hồi vốn đầu tư là a - m a dự án được chấp nhận. - m a dự án không được

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
176    512    3    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.