Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích lỗi bằng lệnh On error goto p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích lỗi bằng lệnh on error goto p3', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Lệnh cổw lệnh SQL để gán lệnh SQL cần thực thi vào Query. Tuỳ thuộc vào câu lệnh SQL này mà query sẽ thực hiện những gì. Ví dụ DELETE FROM canbo lệnh này sẽ xoá tất cả các bản ghi trên bảng cán bộ - Lệnh để thi hành câu lệnh SQL đã được thiết lập. Lệnh này tương đương nhấn nút Run đối với một query trên chế độ thiết kế - Lệnh để đóng query hiện tại và giải phóng bộ nhỡ khi không cần làm việc đến nữa. Sau đây là một số ví dụng về sử dụng biến QueryDef để tạo ra một số loại query xử lý dữ liệu trong môi trường VBA. Ví dụ 1 Tạo DELETE query để xoá danh sách những cán bộ có tuổi lớn hơn 60 ra khỏi bảng canbo cán bộ đã nghỉ hưu Dim db As Dim qr As Set db CurrentDb Set qr DELETE FROM canbo WHERE Year Date - _ Year Ngaysinh 60 Ví dụ 2 Giả sử đã thêm một trường mới trên bảng cán bộ có tên luongchinh. Tạo UPDATE query để tính giá trị cho trường này hesoluong 290000. Dim db As Dim qr As Set db CurrentDb Set qr UPDATE canbo SET hesoluong 290000 Trang 174 Đối tượng TableDef Đối tượng TableDef được dùng để tham chiếu tới các bảng dữ liệu Table trên CSDL. Thông qua đối tượng này có thể thiết kế chỉnh sửa được cấu trúc các bảng dữ liệu trong chế độ Run-time của VBA như trên chế độ thiết kế bảng Design View. T ableDeí Fields Indexes Một số thuộc tính quan trọng của TableDef Thuộc tính Name Cho biết tên bảng được gán vào biến kiểu TableDef Thuộc tính RecordCount Cho bi ết tổng số bản ghi hiện có trên bảng được gán bởi biến TableDef Thuộc tính DateCreated Cho biết thời gian tạo ra bảng được gán vào biển kiểu TableDef Thuộc tính Fields Để tham chiếu tới các trường của bảng. Đây là thuộc tính hay được sử dụng nhất đối với TableDef. Thực chất Field ở đây là một đối tượng do đó cũng có tập các thuộc tính và phương thức riêng cho thuộc tính này. Dưới đây là thủ tục hiển thị tên của tất các các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    82    2    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.