Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích lỗi bằng lệnh On error goto p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích lỗi bằng lệnh on error goto p5', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Yêu cầu chi tiết - Các nút Tiến Lùi để định vị hoá đơn cần làm việc - Nút Thêm mới để bắt đầu tạo mới một hoá đơn - Nút Xoá HĐ để xoá hoá đơn hiện tại. Yêu cầu phải có xác nhận trước khi xoá - Nút In HĐ để in chi tiết hoá đơn bán hàng ra report. 3. Thiết kế form tổng hợp thông tin bán hàng theo ngày như sau Sau khi nhập xong giá trị từ ngày và đến ngày thông tin chi tiết về các mặt hàng bán ra trong phạm vi ngày đó được tổng hợp theo như giao diện trên. Trang 194 4. Thiết kế form tổng hợp thông tin bán hàng cho khác hàng theo ngày như sau Yêu cầu Sau khi chọn một khách hàng nhập vào khoảng ngày cần tổng hợp. Thông tin tổng hợp về từng mặt hàng của khách đó mua sẽ được liệt kê. 5. Tạo form để theo dõi thông tin chi tiết bán hàng theo ngày như sau Trang 195 6. Tạo form đê theo dõi hoá đon mua hàng các khách hàng như sau Sau khi chọn tên một khách thông tin về các hoá đon mua hàng được hiên thị. 7. Tạo form frmAbout đưa những thông tin giới thiệu về phần mềm này. 8. Thiết kế form chính và menu bar đê liên kết toàn bộ các chức năng đã làm được ở trên CSDL Quản lý bán hàng như sau Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    56    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.