Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích nghiên cứu phương thức khởi dựng tĩnh p1

Phân số được tạo ra từ toán tử chuyển đổi ngầm định này gọi phương thức khởi dựng một tham số để tạo phân số mới 5/1. Phân số mới này sẽ được chuyển thành toán hạng trong phép cộng với phân số f3 và kết quả trả về là phân số f4 là tổng của hai phân số trên. Thử nghiệm cuối cùng là tạo một phân số mới f5, rồi sau đó gọi toán | Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích nghiên cứu phương thức khởi dựng tĩnh Câu hỏi 6 Khi nào thì phương thức khởi dựng được gọi Câu hỏi 7 Phương thức khởi dựng tĩnh được gọi khi nào Câu hỏi 8 Có thể truyền biến chưa khởi tạo vào một hàm được không Câu hỏi 9 Sự khác nhau giữa một lớp và một đối tượng của lớp Câu hỏi 10 Thành viên nào trong một lớp có thể được truy cập mà không phải tạo thể hiện của lớp Câu hỏi 11 Lớp mà chúng ta xây dựng thuộc kiểu dữ liệu nào Câu hỏi 12 Từ khóa this được dùng làm gì trong một lớp Bài tập Bài tập 1 Xây dựng một lớp đường tròn lưu giữ bán kính và tâm của đường tròn. Tạo các phương thức để tính chu vi diện tích của đường tròn. Bài tập 2 Thêm thuộc tính BanKinh vào lớp được tạo ra từ bài tập 1. Bài tập 3 Tạo ra một lớp lưu trữ giá trị nguyên tên myNumber. Tạo thuộc tính cho thành viên này. Khi số được lưu trữ thì nhân cho 100. Và khi số được truy cập thì chia cho 100. Bài tập 4 Chương trình sau có lỗi. Hãy sửa lỗi của chương trình và biên dịch chương trình. Dòng lệnh nào gây ra lỗi using System using class VD1 public string first class Tester public static void Main VD1 vd new VD1 Write Nhap vao mot chuoi ReadLine Write Chuoi nhap vao 0 Bài tập 5 Chương trình sau có lỗi. Hãy sửa lỗi của chương trình và biên dịch chương trình. Dòng lệnh nào gây ra lỗi 123 class Classi public static void GetNumber ref int x ref int y x 5 y 10 public static void Main int a 0 b 0 GetNumber a b a 0 nb 1 a b Câu hỏi 6 Chương trình sau đây có lỗi. Hãy sửa lỗi và cho biết lệnh nào phát sinh lỗi Class Tester public static void Main Display public static void Display Hello return 0 Câu hỏi 7 Viết lớp giải phương trình bậc hai. Lớp này có các thuộc tính a b c và nghiệm x1 x2. Hãy xây dựng theo hướng đối tượng lớp trên. Lớp cho phép bên ngoài xem được các nghiệm của phương trình và cho phép thiết lập hay xem các giá trị a b c. 124 Chương 5 KẾ THỪA - ĐA HÌNH Đặc biệt hóa và tổng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.