Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích nghiên cứu phương thức khởi dựng tĩnh p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích nghiên cứu phương thức khởi dựng tĩnh p4', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 6 NẠP CHỒNG TOÁN TỬ Sử dụng từ khóa operator Hỗ trợ ngôn ngữ .NET khác Sử dụng toán tử Toán tử so sánh bằng Toán tử chuyển đổi Câu hỏi bài tập Hướng thiết kế của ngôn ngữ C là tất cả các lớp do người dùng định nghĩa user-defined classes có tất cả các chức năng của các lớp đựơc xây dựng sẵn. Ví dụ giả sử chúng ta định nghĩa một lớp để thể hiện một phân số. Để đảm bảo rằng lớp này có tất cả các chức năng tương tự như các lớp được xây dựng sẵn nghĩa là chúng ta cho phép thực hiện các phép toán số học trên các thể hiện của phân số chúng ta như các phép toán cộng phân số nhân hai phân số . và chuyển đổi qua lại giữa phân số và kiểu dữ liệu xây dựng sẵn như kiểu nguyên int . Dĩ nhiên là chúng ta có thể dễ dàng thực hiện các toán tử bằng cách gọi một phương thức tương tự như câu lệnh sau Fraction theSum secondFraction Mặc dù cách thực hiện này không sai nhưng về trực quan thì rất tệ không được tự nhiên như kiểu dữ lịêu được xây dựng sẵn. Cách thực hiện sau sẽ tốt hơn rất nhiều nếu ta thiết kế đựơc Fraction theSum firstFraction secondFraction Cách thực hiện này xem trực quan hơn và giống với cách thực hiện của các lớp được xây dựng sẵn giống như khi thực hiện phép cộng giữa hai số nguyên int. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ thuật thêm các toán tử chuẩn vào kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa. Và chúng ta sẽ tìm hiểu các toán tử chuyển đổi để chuyển đổi kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa một cách tường minh hay ngầm định sang các kiểu dữ liệu khác. Sử dụng từ khóa operator Trong ngôn ngữ C các toán tử là các phương thức tĩnh giá trị trả về của nó thể hiện kết quả của một toán tử và những tham số là các toán hạng. Khi chúng ta tạo một toán tử cho một 153 lớp là chúng ta đã thực việc nạp chồng overloaded những toán tử đó cũng giống như là chúng ta có thể nạp chồng bất cứ phương thức thành viên nào. Do đó để nạp chồng toán tử cộng chúng ta có thể viết như sau public static Fraction operator Fraction Ihs Fraction rhs Trong toán tử trên ta

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.