Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích nghiên cứu phương thức khởi dựng tĩnh p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích nghiên cứu phương thức khởi dựng tĩnh p5', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hai câu lệnh tiếp theo cộng một giá trị nguyên vào phân số f3 và gán kết quả mới về cho phân số mới f4 Fraction f4 f3 5 f3 5 f4 0 Kết quả được trình bày theo thứ tự sau In implicit conversion to Fraction In Fraction Construction int In operator In Fraction Constructor int int f3 5 f4 25 4 Ghi chú rằng toán tử chuyển đổi ngầm định được gọi khi chuyển 5 thành một phân số. Phân số được tạo ra từ toán tử chuyển đổi ngầm định này gọi phương thức khởi dựng một tham số để tạo phân số mới 5 1. Phân số mới này sẽ được chuyển thành toán hạng trong phép cộng với phân số f3 và kết quả trả về là phân số f4 là tổng của hai phân số trên. Thử nghiệm cuối cùng là tạo một phân số mới f5 rồi sau đó gọi toán tử nạp chồng so sánh bằng để kiểm tra xem hai phân số có bằng nhau hay không. Câu hỏi và trả lời Câu hỏi 1 Có phải khi xây dựng các lớp chúng ta chỉ cần dùng nạp chồng toán tử với các chức năng tính toán Trả lời 1 Đúng là như vậy việc thực hiện nạp chồng toán tử rất tự nhiên và trực quan. Tuy nhiên một số ngôn ngữ .NET như không hỗ trợ việc nạp chồng toán tử nên tốt nhất nếu muốn cho lớp trong C của chúng ta có thể được gọi từ ngôn ngữ khác không hỗ trợ nạp chồng toán tử thì nên xây dựng các phương thức tương đương để thực hiện cùng chức năng như Add Sub Mul . Câu hỏi 2 Những điều lưu ý nào khi sử dụng nạp chồng toán tử trong một lớp Trả lời 2 Nói chung là khi nào thật cần thiết và ít gây ra sự nhầm lẫn. Ví dụ như ta xây dựng lớp Employee có nhiều thuộc tính số như lương thâm niên tuổi. Chúng ta muốn xây dựng toán tử cho lương nhưng có thể làm nhầm lẫn với việc tăng số năm công tác hay tăng tuổi. Do vậy việc sử dụng nạp chồng toán tử cũng phải cân nhắc tránh gây nhầm lẫn. Tốt nhất là sử dụng trong lớp có ít thuộc tính số. Câu hỏi 3 Khi xây dựng toán tử so sánh thì có phải chỉ cần dùng toán tử so sánh bằng Trả lời 3 Đúng là nếu cần dùng toán tử so sánh nào thì chúng ta có thể chỉ tạo ra duy nhất toán tử so sánh đó mà thôi. Tuy nhiên tốt hơn là .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    13    1    16-06-2024
131    88    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.