DIGITAL IMAGE PROCESSING 4th phần 3

Hình ảnh thứ tư là hình ảnh đạt được không gian của các thành phần của hình ảnh con mèo được sản xuất bởi một nhà điều hành Wallis Differencing thống kê luma. Hình ảnh thứ năm là kết quả của Wallis chế biến trên các thành phần luma và biên độ kéo dài của các thành phần sắc độ của hình ảnh con mèo. | TRISTIMULUS VALUE TRANSFORMATION 61 . TRISTIMULUS VALUE TRANSFORMATION From Eq. it is clear that there is no unique set of primaries for matching colors. If the tristimulus values of a color are known for one set of primaries a simple coordinate conversion can be performed to determine the tristimulus values for another set of primaries 16 . Let P1 P2 P3 be the original set of primaries with spectral energy distributions P1 1 P2 1 P3 1 with the units of a match determined by a white reference W with matching values A 1 W A2 W A3 W . Now consider a new set of primaries P 1 P2 P3 with spectral energy distributions P 1 1 P2 X p3 1 . Matches are made to a reference white W which may be different than the reference white of the original set of primaries by matching values A 1 W A2 W A3 W . Referring to Eq. an arbitrary color C can be matched by the tristimulus values T1 C T2 C T3 C with the original set of primaries or by the tristimulus values T 1 C T2 C T3 C with the new set of primaries according to the matching matrix relations e C KA W t C KA ịỹ t C The tristimulus value units of the new set of primaries with respect to the original set of primaries must now be found. This can be accomplished by determining the color signals of the reference white for the second set of primaries in terms of both sets of primaries. The color signal equations for the reference white Wt become e W KA W t W KA iW t W where T1 W T2 W T3 W 1. Finally it is necessary to relate the two sets of primaries by determining the color signals of each of the new primary colors P 1 P2 P3 in terms of both primary systems. These color signal equations are e P1 KA W t P1 KA iv t P1 e P2 KA W t P2 KA W t P2 e P3 KA W t P3 KA W t P3 where 0 t P1 1 ----- A1 W 0 t P2 1 ---- A2 W 0 t P3 0 0 1 ---- A3W 0 62 PHOTOMETRY AND COLORIMETRY Matrix equations to may be solved jointly to obtain a relationship between the tristimulus values of the original .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    317    1    15-06-2024
5    72    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.