Giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tài chính doanh nghiệp kinh doanh chủ thể độc lập p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng phân tích tài chính doanh nghiệp kinh doanh chủ thể độc lập p3', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Một giao dịch hợp nhất giữa 2 doanh nghiệp có mức tăng trưởng khác nhau sẽ đem lại sự thay đổi trong sự tăng trưởng thu nhập mỗi cổ phẩn EPS của doanh nghiệp hợp nhất. Nêu 2 doanh nghiệp đó có mức tăng trưởng như nhau loại trừ lợi thế về quy mô thì giá trị và sự tăng trưởng của doanh nghiệp sau khi hợp nhất không thay đổi. Nếu một doanh nghiệp mua lại hay sáp nhập một doanh nghiệp khác có tiềm năng tăng trưởng EPS thấp hơn thì tốc độ tăng trưởng EPS trong tương lai của doanh nghiệp hợp nhất sẽ rất chậm nhưng nó có thể tạo ra sự gia tăng ESP ngay sau khi hợp nhất và đó là một ảo ảnh về sự tăng trưởng. Ngược lại nếu mua được một doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao hơn sẽ làm cho ESP của doanh nghiệp giảm trong giai đoạn hợp nhất nhưng kỳ vọng sẽ tăng trưởng cao trong tương lai. Thông thường một doanh nghiệp mua lại một doanh nghiệp khác có mức tăng trưởng thấp hơn hoặc có mức tăng trưởng tương đương. Bằng cách đó chấp nhận sự đánh đổi giữa việc gia tăng EPS ngay lập tức với sự tăng trưởng thấp hơn trong tương lai. Sự tăng giảm EPS của doanh nghiệp trong các giao dịch mua lại do tỷ số giá bán cổ phẩn P trên thu nhập cổ phiếu EPS quyết định. Để minh hoạ cho một doanh nghiệp này mua lại một doanh nghiệp khác có P EPS thấp hơn sẽ làm tăng trưởng ngay EPS sau hợp nhất hãy xét ví dụ sau Bảng . Số liệu về thu nhập giá bán cổ phẩn của 2 doanh nghiệp A B Đơn vị 1000 đv Chỉ tiêu Doanh nghiệp A Doanh nghiệp B 1. Lợi nhuận sau thuế 2. Số lượng cổ phiếu 3. Lợi nhuận trên mỗi CP EPS 50 20 4. Giá bán cổ phiếu 500 160 5. Tỷ số P EpS 10 lẩn 8 lẩn 6. Tổng giá trị cổ phiếu Giả sử Doanh nghiệp A mua lại doanh nghiệp B trả bằng cổ phẩn và sự hợp nhất này không tạo ra một khoản lợi nhuận cộng hưởng nào. Khi đó giá trị cổ phẩn của doanh nghiệp B trong doanh nghiệp hợp nhất là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 215 0 25 Số cổ phẩn doanh nghiệp A trả cho cổ đông Doanh nghiệp B là 0 25 -------- 5 2400 800 cổ phẩn 1 -

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    64    2    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.