Giáo trình hình thành ứng dụng thống kê xuất nhập khẩu trong cơ chế phân định quyết toán p1

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài thời gian qua Giai đoạn trước 1996: FDI liên tục gia tăng cả về số dự án và vốn đầu tư, đạt mức kỷ lục là 8,6 tỷ USD về tổng số vốn đăng ký vào năm 1996. Trong giai đoạn này tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 50% một năm. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tăng đáng kể từ mức 37 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 342 triệu USD năm 1988 lên 326. | Giáo trình hình thành ứng dụng thống kê xuất nhập khẩu trong cơ chế phân định quyết toán Việt Nam xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu trình độ phát triển KTXH ở mức thấp hơn rất nhiều so với nước khác. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của các nước phát triển thì khoảng cách kinh tế ngày càng dãn vậy nhiệm vụ phát triển kinh tế của nước ta trong những năm tới là vượt qua tình trạng của một nước nghèo nâng cao mức sống của nhân dân và từng bước hội nhập vào quỹ đạo kinh tế Thế Giới. Tính tất yếu của XKTB với hình thức cao của nó là hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài là xu thế phát triển của thời đại. Việt Nam cũng không nằm ngoài trong luật đó nhưng vấn đề đặt ra là thu hút FDI như thế nào. Với mục tiêu xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp và tiến hành công nghiệp hoá và hiện đại hoá với mục tiêu lâu dài là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại cơ cấu kinh tế phù hợp cộng với thực hiện mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế trong đó có 1 việc nâng cao GDP bình quân đầu nguời lên hai lần nhu đại hội VII của Đảng đã nêu ra. Muốn thực hiện tốt điều đó cần phải có một luợng vốn lớn. Muốn có luợng vốn lớn cần phải tăng cuờng sản xuất và thực hành tiết kiệm. Nhung với tình hình của nuớc ta thì thu hút vốn đầu tu nuớc ngoài cũng cũng là một cách tích luỹ vốn nhanh có thể làm đuợc. Đầu tu nuớc ngoài nói chung và đầu tu trực tiếp nói riêng là một hoạt động kinh tế đối ngoại có vị trí vai trò ngày càng quan trọng trở thành xu thế của thời đại. Đó là kênh chuyển giao công nghệ thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo thêm việc làm và thu nhập nâng cao tay nghề cho nguời lao động năng lực quản lý tạo nguồn thu cho ngân sách Trên cơ sở thực trạng của đầu tu nuớc ngoài tại Việt Nam ta cũng cần phải chú ý tới vấn đề tính tiêu cực của đầu tu TTNN. Cũng không phải là một nuớc thụ động để mất dần vị thế mà xem vốn ĐTNN là quan trọng nhung vốn trong nuớc trong tuơng lai phải là chủ yếu. Nhận thức đúng vị trí vai

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.