Giáo trình hình thành ứng dụng thống kê xuất nhập khẩu trong cơ chế phân định quyết toán p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng thống kê xuất nhập khẩu trong cơ chế phân định quyết toán p3', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | nhập với nền kinh tế thế giới để giảm bớt những bước tìm tòi thử nghiệm tiếp cận nhanh những tri thức thanh tựu tiên tiến của thế giới rút ngắn những bước đi của công cuộc CNH HĐH. Thứ năm có một thị trường đầy đủ rộng khắp kể cả thị trường trong và ngoài nước và hoàn chỉnh như là điều kiện thực hiện các yêu cầu CNH HĐH. Thị trường là điều kiện thực hiện các yêu cầu CNH HĐH. Thị trường là điều kiện vì chỉ có thông qua nó thì mọi yếu tố đầu vào đầu ra mới có thể được đáp ứng và phần lớn các quan hệ sản xuất - kinh doanh mới được giải quyết. Thị trường vốn thị trường tư liệu sản xuất thị trường kỹ thuật - công nghệ thị trường lao độngũ đi vào hoạt động càng hoàn chỉnh thì tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển cũng như tiến trình hoàn thành CNH HĐH càng cao. c Một số yêu cầu và những vấn đề đặt ra của tiến trình CNH HĐH ở Việt Nam đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài. - Thu hút vốn nước ngoài một mặt góp phần giải quyết một trong những tiền đề cơ bản mang tính chất quyết định sự khởi động cho sự nghiệp CNH HĐH. Mặt khác làm điều kiện kết hợp các yếu tố nội lực để khai thác tốt các tiềm năng trong 21 nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng và chuyển biến nền kinh tế theo cơ cấu của một nền kinh tế công nghiệp. - Góp phần đổi mới công nghệ trang bị kỹ thuật hiện đại cho nền kinh tế quốc dân nâng cao năng lực cho người lao đông và tiếp thu kinh nghiệm quản lý tiên tiến. - Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao đông. - Hình thành môt thị trường đổng bô mở rông và góp phần làm tăng khả năng thanh toán của thị trường tiêu thụ hàng hoá dịch vụũ Mở rông giao lưu quốc tế thúc đẩy hợp tác và hôi nhập quốc tế tăng xuất khẩu. - Góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế tạo nguồn thu cho ngân sách. Những vấn đặt ra Thứ nhất Mối quan hệ về lợi ích giữa các nhà đầu tư với nước chủ nhà. Môt dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ có thể thành khả thi khi lợi ích được phân phối hợp lý. Thứ hai Quan hệ giữa quản lý và lao đông - có thể đó là quan hệ giữa chủ sở hữu với lao đông làm thuê. 22 Thứ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.