Giáo trình hình thành ứng dụng thống kê xuất nhập khẩu trong cơ chế phân định quyết toán p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng thống kê xuất nhập khẩu trong cơ chế phân định quyết toán p8', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tiếp tục nghiên cứu và sớm cho sửa đổi một số chính sách nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tu nuớc ngoài. Chẳng hạn sửa đổi bổ sung một số chính. - Tiếp tục thực hiện lộ trình giảm chi phí đầu tu. Điều chỉnh giá phí các loại hàng hoá dịch vụ để sau một thời gian về cơ bản áp dụng một mặt bằng giá cho các doanh nghiệp trong nuớc và doanh nghiệp đầu tu nuớc ngoài. Truớc mắt thực hiện giảm giá cuớc viễn thông vận tải hàng không giảm giá thuế đấtũ Tạo điều kiện giúp doanh nghiệp giảm cih phí đầu vào để tăng sức cạnh tranh từ đó hấp dẫn các dự án đầu tu mới. - Đối với tiền thuê đất có thể miễn giảm tiền thuê đất trong một sóo năm để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp giải quyết dứt điểm tình trạng giải phóng mặt bằng đền bù đang bị ách tắc cho việc triển khai dự án. Tiếp tcụ ban hành văn bản huớng dẫn về điều kiện thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất. - Cải tiến công cụ thuế sửa đổi thuế thu nhập cá nhân đối với nguời lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp đầu tu nuớc ngoài xây dựng chính sách thuế khuyến khích sản xuất phụ tùng linh kiện nâng cao tỉ lệ nội địa hoá. Hoàn chỉnh hệ thống thuế xuất khẩu thuế VAT thuế tiêu thụ đặc biệt 71 hoàn thiện các quy định về hợp đổng kinh tế sở hữu trí tuệ cải tiến hệ thống tín dụng bảo hành đầu tu phá sản đối với các doanh nghiệp ĐTNN. - Cho phép các doanh nghiệp tham gia trực tiếp thuê lao động để sản xuất gảim dần tình trạng các doanh nghiệp FDI phải sử dụng lao động qua các tổ chức cung ứng của Việt Nam hiện nay. Để làm đuợc vấn đề này cần xem xét sửa đổi lại quy định tại bộ luật lao động theo huớng cho phép các doanh nghiệp đầu tu nuớc ngoài đuợc trực tiếp thuê lao động đổng thời cần kết hợp với các giải pháp khác để đảm bảo trật tự an ninh xã hội. 3. Đối với việc lựa chọn các đối tác nước ngoài Cần xác định chiến luợc lâu dài là dành sự uu tiên hơn cho việc thu hút các nhà đầu tu thuộc các Công ty xuyên quốc gia lớn thực thụ tiến tới xoá bỏ tình trạng thu hút các nhà đầu tu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.