DIGITAL IMAGE PROCESSING 4th phần 6

Nếu C là thưa thớt, nhiều hoạt động nhân J lọc có thể tránh được. Từ các cuộc thảo luận ở trên, nó có thể được nhìn thấy rằng bí quyết để chồng chất tính toán hiệu quả để lựa chọn một chuyển đổi sở hữu một thuật toán nhanh chóng tính toán mà kết quả trong một ma trận biến đổi miền tương đối thưa thớt chồng chất lọc. | 304 IMAGE ENHANCEMENT 29. E. J. Balster et al. Feature-Based Wavelet Shrinkage Algorithm for Image Denoising IEEE Trans. Image Processing 14 12 December 2005 2024-2039. 30. . Eng and Ma Noise Adaptive Soft-Switching Median Filter IEEE Trans. Image Processing 10 2 February 2001 242-251. 31. R. H. Chan et al. Salt-and-Pepper Noise Removal by Median-Type Noise Detectors and Detail-Preserving Regularization IEEE Trans. Image Processing 14 10 October 2005 1479-1485. 32. L. G. Roberts Machine Perception of Three-Dimensional Solids in Optical and Electro-Optical Information Processing J. T. Tippett et al. Eds. MIT Press Cambridge MA 1965. 33. J. M. S. Prewitt Object Enhancement and Extraction in Picture Processing and Psychop-ictorics B. S. Lipkin and A. Rosenfeld eds. Academic Press New York 1970 75-150. 34. A. Arcese P. H. Mengert and E. W. Trombini Image Detection Through Bipolar Correlation IEEE Trans. Information Theory IT-16 5 September 1970 534-541. 35. W. F. Schreiber Wirephoto Quality Improvement by Unsharp Masking J. Pattern Recognition 2 1970 111-121. 36. J-S. Lee Digital Image Enhancement and Noise Filtering by Use of Local Statistics IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence PAMI-2 2 March 1980 165-168. 37. A. Polesel et al. Image Enhancement via Adaptive Unsharp Masking IEEE Trans. Image Processing 9 3 March 2000 505-510. 38. A. Rosenfeld Picture Processing by Computer Academic Press New York 1969. 39. R. H. Wallis An Approach for the Space Variant Restoration and Enhancement of Images Proc. Symposium on Current Mathematical Problems in Image Science Monterey CA November 1976. 40. S. K. Naik and C. A. Murthy Hue-Preserving Color Image Enhancement Without Gamut Problem IEEE Trans. Image Processing 12 12 December 2003 1591-1598. 41. O. D. Faugeras Digital Color Image Processing Within the Framework of a Human Visual Model IEEE Trans. Acoustics Speech Signal Processing ASSP-27 4 August 1979 380-393. 42. J. Astola P Haavisto and Y. Neuvo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.