DIGITAL IMAGE PROCESSING 4th phần 7

Một trong những hoạt động chế biến hình ảnh phổ biến nhất là thay đổi hình học trong đó một hình ảnh không gian dịch, thu nhỏ kích thước, xoay, biến dạng phi tuyến hoặc nhìn từ một góc độ khác nhau (1). . Hình ảnh hình học PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN dịch thuật, mở rộng quy mô kích thước và xoay vòng có thể được | REFERENCES 385 63. B. R. Hunt and O. Kubler Karhunen-Loeve Multispectral Image Restoration Part 1 Theory IEEE Trans. Acoustics Speech Signal Processing ASSP-32 3 June 1984 592-600. 64. N. P Galatsanos and R. T. Chin Digital Restoration of Multichannel Images IEEE Trans. Acoustics Speech Signal Processing 37 3 March 1989 415-421. 65. N. P. Galatsanos et al. Least Squares Restoration of Multichannel Images IEEE Trans. Signal Processing 39 10 October 1991 2222-2236. 66. H. Altunbasak and H. J. Trussell Colorimetric Restoration of Digital Images IEEE Trans. Image Processing 10 3 March 2001 393-402. 13 GEOMETRICAL IMAGE MODIFICATION One of the most common image processing operations is geometrical modification in which an image is spatially translated scaled in size rotated nonlinearly warped or viewed from a different perspective 1 . . BASIC GEOMETRICAL METHODS Image translation size scaling and rotation can be analyzed from a unified standpoint. Let D j k for 0 j J -1 and 0 k K -1 denote a discrete destination image that is created by geometrical modification of a discrete source image S p q for 0 p P - 1 and 0 q Q -1. In this derivation the source and destination images may be different in size. Geometrical image transformations are usually based on a Cartesian coordinate system representation in which pixels are of unit dimension and the origin 0 0 is at the center of the upper left corner pixel of an image array. The relationships between the Cartesian coordinate representations and the discrete image array of the destination image D j k are illustrated in Figure . The destination image array indices are related to their Cartesian coordinates by xj j 2 yk k 2 Digital Image Processing PIKS Scientific Inside Fourth Edition by William K. Pratt Copyright 2007 by John Wiley Sons Inc. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.