Digital Video For Dummies 3rd Edition phần 2

Mở các dự án mà bạn muốn xuất khẩu (chẳng hạn như dự án chương 1). 2. Chọn tập tin ➪ Movie File Save. The Wizard Save Movie xuất hiện. 3. Chọn một định dạng xuất cho bộ phim của bạn và sau đó kích Next. Để bây giờ tôi khuyên bạn nên chọn máy tính của tôi. 4. | __Chapter 1 Introducing Digital Video 21 Figure 1-8 Choose export settings in this dialog box. iMovie exports your movie. The export process may take a few minutes depending on how long your movie is. Exporting from Windows Movie Maker Like iMovie Windows Movie Maker also enables you to export video for a variety of applications. Windows Movie Maker is especially well suited to exporting movies for Internet playback. To export a movie for online viewing follow these steps 1. Open the project that you want to export such as the Chapter 1 project . 2. Choose File1 2 3 4 5 6 7 tSave Movie File. The Save Movie Wizard appears. 3. Choose an export format for your movie and then click Next. For now I recommend choosing My Computer. 4. Enter a filename for your movie and choose a location in which to save the file. 5. Click Next again. The Save Movie Wizard shows details about the file including the file size see Figure 1-9 . 6. Click Next again. The export process begins. 7. When export is done click Finish. Your movie will probably begin playing in Windows Media Player. Enjoy 22 Part I Getting Ready for Digital Video Click for more quality options. Figure 1-9 Review movie details here. Estimated file size Plaụinạ ụour movie After your movie has been exported playing it is pretty easy. Simply locate the file on your hard disk and double-click its name. The movie should automatically open and start to play as shown in Figure 1-10. If you exported your movie from Windows Movie Maker the movie file will be in Windows Media WMV format. Despite the name you don t have to be a Windows user to view Windows Media video. You do need Windows Media Player to view Windows Media files but Microsoft offers a version of Windows Media Player for Macintosh. Figure 1-10 shows a Windows Media version of the Chapter 1 movie playing contentedly on my Mac. Movies created on a Mac are also cross-platform-friendly. iMovie outputs videos in Apple .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.