Digital Video For Dummies 3rd Edition phần 10

Cho đến gần đây, quá trình ghi DVD là phức tạp và rất đắt tiền. Trong tháng 10 năm 2000, tôi quản lý một dự án để làm chủ một phần mềm DVD. Thiết bị ghi lại hàng ngàn chi phí đô la, và chúng tôi trả $ 40 cho mỗi đĩa DVD ghi trống. Nhưng chỉ ba năm | Appendix E Using Windows Movie Maker In This Appendix Upgrading Windows Movie Maker Getting familiar with Windows Movie Maker pple and Microsoft make the two most popular personal-computer operating systems in the world so it should come as no surprise that they compete vigorously with each other. Early in the digital video boom Apple released iMovie introducing many Macintosh users to the world of moviemaking. Microsoft quickly followed suit with its own video-editing program Windows Movie Maker. Windows Movie Maker was first released as part of the Windows Me Millennium Edition operating system and was later included with Windows XP as well. Like Apple iMovie Windows Movie Maker is free for any Microsoft Windows user. But unlike iMovie Windows Movie Maker doesn t get much coverage in this book. This appendix tells you why and provides you with some basic information in case you do decide to use this program. Microsoft buried Windows Movie Maker deep in the Windows Start menu so it s not exactly the easiest thing to find. To launch Windows Movie Maker in XP choose Start1 tAll Programs1 Accessories1 Entertainment1 Windows Movie Maker. In Windows Me you ll find Windows Movie Maker in the Accessories menu. Why Isn t Movie Maker Featured in This Book In theory Windows Movie Maker is like many other free or low-cost videoediting programs. Movie Maker can capture video directly from your digital camcorder and you can perform basic editing tasks for example assembling 350 Part VI Appendixes__ and cropping clips adding transitions making titles and using a few other effects. But Windows Movie Maker has two important shortcomings when it comes to making movies If you plan to record your movies on videotape or DVD Windows Movie Maker s output quality is poor. Windows Movie Maker can only output movie files in Windows Media format which requires Windows Media Player for playback. Although Windows Media .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    9    1    10-12-2022
34    7    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.