Dreamweaver MX 2004 Bible phần 2

Tên Checkbox Đài phát thanh biểu tượng nút Mô tả Chèn một hộp kiểm để chọn bất kỳ số lượng các lựa chọn ở vị trí con trỏ. Chèn một nút radio để thực hiện một lựa chọn duy nhất từ một tập hợp các tùy chọn ở vị trí con trỏ. Mở một hộp thoại mà bạn có thể xác định một nhóm các nút radio có liên quan. | 80 Part I Dreamweaver MX 2004 Basics Table 3-4 continued Icon Name Description Detailed Information Checkbox Radio Button Inserts a checkbox for selecting any number of options at the cursor position. Inserts a radio button for making a single selection from a set of options at the cursor position. See Chapter 14 See Chapter 14 Radio Group List Menu Jump Menu Image Field File Field Button Label Fieldset Opens a dialog box in which you can define a group of related radio buttons. See Chapter 14 Enables either a drop-down menu or a scrolling list at the cursor position. See Chapter 14 Opens a dialog box for building a pop-up menu that activates a link. See Chapter 14 Includes an image that can be used as a button. See Chapter 14 Inserts a text box and Browse button for selecting a file to submit. See Chapter 14 Inserts a Submit Reset or user-definable button at the cursor position. See Chapter 14 Inserts a label label tag pair in Code view. If you are in Design view selecting this button automatically switches the Document window to Code and Design view before inserting the tags. See Chapter 14 Groups selected controls by inserting the tags fieldset fieldset with an optional legend. See Chapter 14 Text objects The text objects represent the most commonly used text formatting HTML tags such as those needed to emphasize text change the font face or create bulleted lists. Table 3-5 describes the objects in the Text category of the Insert bar see Figure 3-17 . Figure 3-17 Change the format of selected text by choosing a Text object. The Text objects behave differently depending on whether you are working in Design view or Code view. If you are working in Code view Dreamweaver puts you in charge and simply surrounds whatever text is selected with the appropriate HTML tags. If no text is selected the tag pair is inserted at the current text insertion point. Chapter 3 Touring Dreamweaver 81 In Design view Dreamweaver also surrounds selected text with the appropriate tag .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.