Dreamweaver MX 2004 Bible phần 3

Bao gồm một hình ảnh có thể được sử dụng như một nút. Chèn một hộp văn bản và nút Browse để chọn một tập tin để gửi. Chèn một Submit, Reset, hoặc nút người sử dụng có thể xác định vị trí con trỏ. Chèn một thẻ cặp theo quan điểm luật. | Chapter 5 Setting Up Sites and Servers 203 Creating New Documents Dreamweaver provides three methods for creating new documents Select your preferred document type from the Create New column of the Dreamweaver Start Page. You can use the New Document dialog box to create a new document of a type that you select from a comprehensive list within the following categories Basic Page Dynamic Page Template Page Other CSS Style Sheets Framesets Page Designs CSS Page Designs and Page Designs Accessible . If you work with multiple document types this is the way to go. You can create a new document of a default type that you ve specified in the Preferences dialog box. If you work mostly with one document type HTML ColdFusion or ASP for example this method can prove very convenient. Using the New Document dialog box To create a new document using the New Document dialog box follow these steps 1. Choose File New to open the New Document dialog box as shown in Figure 5-15. 2. In the Category list of the General panel select the category of document that you want to create Basic Page Dynamic Page Template Page Other and so on. 3. In the Document Type list select the specific type of document you want to create HTML ColdFusion JavaScript and so on. 4. If desired select the Make Document XHTML-Compliant option. Note that this setting is sticky after you set it Dreamweaver remembers your setting each time you use the New Document dialog box to create a file of this type. 5. Click Create to create a new blank document of the selected category type. Figure 5-15 Choose the type of new file you want to start with through the New Document dialog box. 204 Part I Dreamweaver MX 2004 Basics If you want to create a new document based on a custom template use the Templates rather than the General panel of the New Document dialog box. For more information on creating using templates see Chapter 27. Creating a new default document If you often create one type of document HTML or ColdFusion .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    62    1    08-12-2023
262    245    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.