Câu hỏi và bài tập cấu hình điện tử_1

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi và bài tập cấu hình điện tử_1', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NĂNG KHOA ĐIỆN TỦ - VIỄN THÔNG BỘ MÔN ĐIỆN TỦ CÃU HỎI VÀ BÀI TẬP CẤU KIỆN ĐIỆN TỦ PHẦN TRẢ LỞI VÀ BÀI GlẢl CỦA SINH VIÊN Họ vò tên sinh viên . Lốp . DÀ NANG 2008. Lưu ý Mỗi sinh viên hãy tự trả lời câu hỏi và làm bài tập trực tiếp vào tài liệu này. Không được sao chép bài của người khác. Nếu sao chép phần nào hoặc chọn nhiều phương án trả lời trong một câu hỏi thì xem như phần bài đó bị loại bỏ. Đối với phần câu hỏi trắc nghiệm SV làm bài hãy suy nghĩ thật kỷ trước khi chọn bằng cách khoanh tròn vào một trong các phương án a b c v. v . . . hoặc đánh dấu S vào ngay trước một phương án đúng nhất và giải thích ngắn gọn vào phần để trắng bên cạnh hoặc phía dưới mỗi câu hỏi. Đối với các bài tập hãy ghi lời giải vào ngay phần để trống tương ứng ở mỗi bài tập. Tài liệu tham khảo - Bài giảng Cấu kiện điện tử. 2001 Dư Quang Bình . - Fundamentals of Linear Electronics Integrated and Dicrete. 1998. James Cox . - Địa chỉ liên hệ khi cần Thầy Dư Quang Bình ị 0905894666 8 05113894666 hoặc e-mail binhduquang@.. Thời hạn hoàn thành và nộp bài tập . tại bm Điện tử khoa Điện tử-Viễn thông Trường Đại học Bách Khoa Đà Nằng - 54 Nguyễn Lương Bằng Quận Liên Chiểu Tp Đà Nằng. Không chấp nhận sự chậm trể . 1 A. Câu hỏi phần diode. . Giới thiệu về diode. 1. Ký hiệu mạch của diode là. . . . 2. Khi được phân cực thuận về cơ bản diode là một. . . . a. điện trở có giá trị lớn b. chuyển mạch hở mạch c. chuyển mạch kín mạch d. tụ có điện dung thấp. . Cấu tạo của diode. 3. Số lượng điện tử hoá trị trong các vật liệu dẫn điện tốt thường có . . . . a. 1 b. 4 c. 8 d. 16. 4. Liên kết đồng hoá trị là . . . a. liên kết được sử dụng để kết nối hai điện cực đến tiếp giáp PN b. sự phân chia các điện tử trong cấu trúc tinh thể c. hoạt động xảy ra khi vật liệu thuần và vật liệu ngoại lai kết hợp với nhau d. không phải các trường hợp trên. 5. Hạt tải điện đa số trong vật liệu bán dẫn tạp - P là. . . . a. các neutron hạt trung hoà b. các điện tử c. các lỗ trống d.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
69    81    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.