Dreamweaver MX 2004 Bible phần 7

Thực hiện đá quý này, tuy nhiên, là một miếng bánh. Chương này xem xét các khái niệm đằng sau hành vi và thực tế của việc sử dụng chúng. Chi tiết việc sử dụng của tất cả các hành vi bao gồm với Dreamweaver, cũng như một số nguồn của bên thứ ba đáng chú ý. | 694 Part IV Incorporating Dynamic Data Figure 20-5 Use Dreamweaver s Show Region server behavior to display or hide navigation buttons depending on the dynamic data shown. To apply a Show Region server behavior follow these steps 1. Select the page area you would like to conditionally show. 2. From the Server Behaviors panel choose Add and select one of the server behaviors from the Show Record submenu. The dialog box for the specific Show Record server behavior you chose is displayed like the one shown in Figure 20-6. The dialog boxes for all the Show Record server behaviors are identical. 3. From the Recordset list select the recordset on which to base the Show Record condition. 4. Click OK when you re done. Typically the Show Region server behaviors are used in pairs. Apply a Show Region If Not First Record server behavior to a Previous Record link it hides the link when the user is on the first record. Similarly apply a Show Region If Not Last Record server behavior to the Next Record link to cause the link to disappear when the last record is called. Only the first two Show Region server behaviors Show Region If Recordset Is Empty and Show Region If Recordset Is Not Empty may be applied to a page without any preconditions. The other four Show Region server behaviors require that one other type of server behavior be present on the page the Recordset Paging server behavior. The Recordset Paging server behaviors act like VCR controls adding a link that when selected displays the first last next or previous set of records. The Recordset Paging server behaviors are covered in more detail in the following section. Chapter 20 Managing Data 695 Figure 20-6 To use a Show Record server behavior all you do is choose a recordset. Handling Record Navigation So far in this chapter you ve seen how to repeat dynamic data and how to hide and display data and other page elements programmatically. Now it s time to put some real interactive controls into the hands of your Web .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    553    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.