Firewalls For Dummies 2nd Edition phần 6

Các khách hàng L2TP và máy chủ L2TP thiết lập một hiệp hội bảo mật IPSec (SA) có sử dụng giao thức ESP mã hóa tất cả dữ liệu truyền từ máy khách đến máy chủ ảo của L2TP UDP port 1701. Các gói tin là chỉ giải mã sau khi họ nhận được bởi các máy chủ L2TP đường hầm. | 204 Part III Designing Network Configurations Table 12-4 External Firewall Filters to Access an L2TP Tunnel Server Protocol Transport Protocol Source IP Source Port TargetIP Target Port Action IKE UDP Any 500 500 Allow AH ID 51 Any Allow ESP ID 50 Any Allow AH is required only if the IPSec SA for the L2TP tunnel requires AH protection. After the L2TP tunnel clients connect to the L2TP server the RADIUS server located on the private network at IP address authenticates the client. After the tunnel client is successfully authenticated the tunnel client is assigned an IP address in the 25 address range. To allow this access the firewall rules shown in Table 12-5 must be configured at the internal firewall. Table 12-5 Internal Firewall Rules to Access an L2TP Tunnel Server Protocol Transport Protocol Source IP Source Port Target IP Target Port Action RADIUS Authentication UDP Any 1812 Allow RADIUS Accounting UDP Any 1813 Allow Internal Access Any . 128 25 Any . 0 24 Any Allow Deploying firewall rules for clients that support NAT-T If the tunnel clients and tunnel server support NAT traversal NAT-T you can deploy private network addressing in the DMZ as shown in Figure 12-4. Chapter 12 Designing Demilitarized Zones with Multiple Firewalls 205 I Internet I Figure 12-4 A two-firewall DMZ for L2TP services that support nAt-T I Private Network I I DMZ Tunnel Internal Radius server server server Client 192 168 222 3 24 Client Client 24 External client As with a PPTP tunnel server you must first define static address mappings at the external firewall to ensure that the NAT discovery NAT-D and NAT-T traffic are redirected to the tunnel server in the DMZ. These static address mappings are shown in Table 12-6. Table 12-6 L2TP with NAT-T S tatic Address Mapping External IP Address Transport .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.