THE internet ENCYCLOPEDIA 1 volume 3 phần 1

Tổ chức lớp này có một thuộc tính responsibleEntity. ResponsibleEntity thuộc tính của nó là quản lý bằng cách sử dụng các mô hình Retrieval Lazy. Khi đối tượng chịu trách nhiệm cho sự bền bỉ của các đối tượng tổ chức lấy một đối tượng tổ chức, họ không đặt thuộc tính responsibleEntity của nó. | THE INTERNET ENCYCLOPEDIA Volume 3 Edited by Hossein Bidgoli _THE__ INTERNET ENCYCLOPEDIA Volume 3 P-Z Hossein Bidgoli Editor-in-chief California State University Bakersfield California WILEY John Wiley . Sons .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.