Project resource plan – kế hoạch nguồn lực dự án

Mẫu này là sườn,khung để truyền đạt thôgn tin kế hoạch nguồn lực dự án tới tất cả những cổ đông chủ chốt. Mẫu chi tiết cung cấp cho bạn sự linh hoạt trong quyết định các phần hành của báo cáo để chia sẻ với các đối tượng mà bạn dự kiến.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG