A Basic Guide for valuing a company phần 6

xây dựng gần gũi hơn với giá dự kiến . . . mà không có một quả bóng. Chúng ta hãy xem những gì xảy ra trong một kịch bản bảy năm theo các thông số đông lạnh vườn trung tâm có thể có hoặc cũng có thể không được "trồng" cho cả hai phân phối bán lẻ và bán buôn. | 140 Retail Home-Decorating Business Valuation Retail Home-Decorating Business Balance Sheet Reconstructed for Valuation Recast 1992 Current Assets Accounts Rec. 66 390 Inventory 220 660 Sales Promo. 92 155 Prepaid Exp. 7 005 Total Current Assets 386 210 Property Equipment Land Fair Market Value 75 000 Buildings FMV 577 900 Furniture Fixture FMV 42 100 Machinery Equipment FMV 4 000 Vehicle s FMV 27 250 Net Property Equipment 726 250 TOTAL ASSETS 1 112 460 Current Liabilities Accounts Payable 48 540 Customer Advances 12 455 Total Current Liabilities 60 995 TOTAL LIABILITIES 60 995 Adjusted Stockholder Equity 1 051 465 TOTAL LIABILITIES EQUITY 1 112 460 Retail Home-Decorating Business Reconstructed Income Statements 1990 1991 1992 Sales 1 236 425 1 204 880 1 107 585 Cost of Sales 754 920 756 205 677 580 Gross Profit 481 505 448 675 430 005 Expenses Wages 69 620 95 885 92 725 Advertising 26 585 21 465 20 965 Vehicle Exp. 20 890 18 610 20 220 Bank Charges 475 1 270 1 280 Commissions 21 495 11 215 11 130 Brief Case Background 141 1990 1991 1992 Dues Subs. Cont. 1 530 2 485 1 840 Freight 29 675 20 985 14 765 Insurance 24 400 25 475 14 675 Prof. Fees 4 755 4 195 6 595 Miscellaneous Exp. 810 200 Office Exp. 3 515 7 380 5 410 Equip. Lease 360 225 Repair Maint. 21 105 12 085 13 985 Rubbish Snow Rem. 2 340 2 295 2 385 Sales Promotion 6 000 17 665 9 710 Shop Supplies 3 485 3 690 6 540 Taxes 31 340 32 525 32 560 Telephone 9 905 10 925 8 500 Travel Meetings 445 8 895 3 500 Utilities 16 590 25 530 16 835 Total Expenses 294 510 323 610 283 820 Rental Income 54 875 61 250 75 750 Recast Income 241 870 186 315 221 935 Income Without Rental 186 995 125 065 146 185 Retail Home-Decorating Business Balance Sheet 1992 Current Assets Cash Accounts Rec. Inventory Sales Promo. Prepaid Exp. Total Current Assets Property Equipment Land Buildings Furniture Fixture Machinery Equipment Vehicle s Less Accum. Deprec. Net Property Equipment 25 785 66 390 220 660 92 155 7 005 411 995 25 000 547 080 59

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
119    4    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.