19 Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học cơ sở dành cho nhiều chuyên ngành học. Tổng hợp 19 câu hỏi - đáp án dành cho môn tư tưởng Hồ Chí Minh xoay quanh nội dung chương trình học sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập thật tốt. | DH05ỢL . 1 ZHANGUFU j Nêu có ành hường quyên tác già đê nghị liên hệ đẻ ngươi đàng xóa Trang Câu 1 Phân tích nguồn gốc tư tưởng Câu 2 Trình bày các gđ hình thành phát triển của tư tưởng HCM . 3 Câu 3 Phân tích luận điểm cơ bản của HCM về vấn đề Câu 4 Phân tích luận điểm cơ bản của HCM về CM giải phóng dtộc . 9 Câu 5 Bằng lý luận thực tiễn hãy chứng minh luận điểm CM giải fóng dân tộc được tiến hành chủ động sáng tạo có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc là 1 sáng tạo lớn cua Câu 6 Làm rõ tính tất yếu khách quan hợp quy luật của con đường đi lên CNXH ở VN theo tư tưởng HCM . 13 Câu 7 Trình bày những quan điểm về đặc trưng bước đi biện pháp Xây dựng CNXH của HCM. 14 Câu 8 Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng HCM về vấn đề đại đoàn kết Câu 9 Phân tích những quan điểm cơ bản của HCM về vấn đề đại đoàn kết Câu 10 Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM về kết hợp Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại . 22 Câu 11 Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của HCM trong quan điểm về Sự ra đời của ĐCSVN. 24 Câu 2 Phân tích quan điểm HCM về bản chất giai cấp công nhân. 27 Nền tảng tư tưởng của Câu 13 Phân tích quan điểm của HCM về những nguyên tắc sinh hoạt tổ chức của Câu 14 Trình bày quan điểm của HCM về sự thống nhất bản chất GCCN Vời tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước Câu 15 Những chuẩn mực đạo đức của con người VN theo Những nguyên tắc xây dựng đạo đức CM . 33 Câu 16 Những nội dung chủ yếu trong tư tưởng nhân văn Câu 17 Những quan điểm của HCM về vị trí vai trò tính chất và chức năng của văn Câu 18 Những quan điểm chủ yếu của HCM về những lĩnh vực chính của văn Câu 19 Những yêu cầu trong việc vận dụng tư tưởng đạo đức nhân văn văn hóa của HCM vào việc xây dựng một nền văn hóa mới con người mới ở VN hiện nay là gì . 44 Tư tưởng Hồ Chí Minh Câu 1 Phân tích nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh. HCM sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình sĩ phu yêu nước ở quê hương giàu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.