Đề cương môn cơ học lý thuyết

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Cơ học Mã môn học: Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Khóa 2010 (Ôn thi liên thông CĐ - ĐH). Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Vật lý 1A Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này) | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ -------------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học Cơ học - Mã môn học - Số tín chỉ 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc Khóa 2010 Ôn thi liên thông CĐ - ĐH . - Loại môn học Bắt buộc Lựa chọn - Các môn học tiên quyết những môn phải học trước môn này Vật lý 1A - Các môn học kế tiếp những môn học ngay sau môn này - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. 0 tiết Hoạt động theo nhóm 30 tiết Tự học 60 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Bộ môn kỹ thuật cơ khí khoa Cơ - Điện - Điện Tử Trường Đại Học Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM. 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý thuyết căn bản về các quy luật chung của cơ học. Giúp cho sinh viên vận dụng các quy luật ấy để giải bài toán về chuyển động cân bằng và tương tác của các vật thể. - Kỹ năng Có các kỹ năng tư duy phân tích và ra quyết định kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề. - Thái độ chuyên cần Yêu thích môn học ngành học mà sinh viên đang theo học. 3. Tóm tắt nội dung môn học khoảng 150 từ - Nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức để nghiên cứu chuyển động cơ học của các vật thể là dạng chuyển động phổ biến nhất. Nghiên cứu các đặc trưng chuyển động của một vật phương trình chuyển động vận tốc gia tốc nguyên nhân gây ra những chuyển động đó là lực môn học cũng nghiên cứu một dạng đặc biệt của chuyển động là vật đứng yên vận tốc bằng không . Khi quan hệ của các lực tác động lên vật thỏa mãn các điều kiện nhất định thì vật cân bằng là nội dung của phần tĩnh học. Áp dụng để giải quyết các bài toán cân bằng và chuyển động của cơ cấu máy móc . . . 4. Tài liệu học tập - Tài liệu liệu bắt buộc 1 Cơ học Tập 1 . GS. TSKH. Đỗ Sanh GS. TS. Nguyễn Văn Đình GS. TS. Nguyễn Văn Khang. Nhà xuất bản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.