Báo cáo tốt nghiệp "Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp"

Trong giai đoạn hiện nay cơ hội hoà nhập vào khu vực và trên thế giới ngày càng mở rộng, khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển là những yếu tố tác động đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Ò án môn học A - LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn hiện nay co hội hoà nhập vào khu vực và trên thế giới ngày càng mở rộng khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển là những yếu tố tác động đến sự tổn tại và phát triển của doanh nghiệp. Co chế quản lý kinh tế đã có sự đổi mới sâu sắc và theo đó là hệ thống kế toán Việt Nam cũng ngày càng đổi mới hoàn thiện và phát triển phù hợp với chuẩn mực và thông lệ kế toán quốc tế góp phần tích cực vào việc tăng cuờng và nâng cao năng lực quản lý tài chính quốc gia nói chung và quản lý tài chính doanh nghiệp nói riêng. Tài sản cố định trong quá trình tham gia vào sản xuất kinh doanh luôn co sự giảm giá trị có thể thấy đuợc hoặc không thấy đuợc . Do đó mọi tài sản trong Doanh nghiệp phải đuợc theo dõi quản lý sử dụng và trích khấu hao phù hợp với mức hao mòn tài sản tạo nguổn để tái đầu tu tài sản cố định. Muốn vậy phải lựa chọn phuong pháp khấu hao một cách khoa học hợp lý đảm bảo thu lợi nhanh vừa không gây biến động lớn về giá thành và lợi nhuận của doanh nghiệp. Qua môn học Kế toán tài chính em muốn nghiên cứu sâu hon về vấn đề này nên em chọn đề tài môn học là Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp Em xin chân thành cảm on sự góp ý tận tình của Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Quang đã giúp em hoàn thành Đề án này. Bài viết này của em gổm 2 chuong Chương I Cơ sở lý luận Chương II Thực trạng và kiến nghị Nguyễn Xuân p . - Lóp. KỂ toán 44B Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Ò án môn họe B - NỘI DUnG CHƯƠNG I Cơ sở LY LUẬN I. HAO MÒN TSCĐ VẢ KHTSCĐ 1. Hao mòn TSCĐ HMTSCĐ - Khái niệm Hao mòn TSCĐ là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của TSCĐ do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh do bào mòn của tựnhiên do tiến bộ kỹ thuật. trong quá trình hoạt động của TSCĐ. - Phân loại được chia làm 2 loại Hao mòn hữu hình Hao mòn vô hình a .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    12    1    06-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.