Báo cáo khoa học: "Towards a Unified Approach to Memory- and Statistical-Based Machine Translation"

We present a set of algorithms that enable us to translate natural language sentences by exploiting both a translation memory and a statistical-based translation model. Our results show that an automatically derived translation memory can be used within a statistical framework to often find translations of higher probability than those found using solely a statistical model. The translations produced using both the translation memory and the statistical model are significantly better than translations produced by two commercial systems: our hybrid system translated perfectly 58% of the 505 sentences in a test collection, while the commercial systems translated perfectly only.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.