Điện tử công xuất II P5

Bộ nguồn AC và điều khiển động cơ AC Bộ nguồn xoay chiều bán dẫn chỉ chung các thiết bị sử dụng mạch điện tử công xuất để cung cấp năng lượng điện AC cho các tải công nghiệp và dân dụng | CHƯƠNG 4 Bộ NGUỔN AC VA ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG Cơ AC IV. 1 BỘ NGUỒN AC BAN DAN 1. Phân loại Bộ nguồn xoay chieu bán dẫn chỉ chung các thiết bị sử dụng mạch điện tử công suất để cung cấp nấng lửơng điện AC cho các tái công nghiệp vá dán dung ta cô thể gáp các loại sau - Ôn áp AC dung bán dán dung các mách điểu khie n áp AC háy sử dung các ngát điện bán dán để đôi nôi biến áp tử ngáu nhám ôn định áp dông rá ở giá trị mong muôn. ưu điểm lớn nhất củá các thiết bị náy lá gon nhể giá thánh thấp tác đông nhánh so với các thiết bị cô chuyển đông. Môt nhửớc điểm lớn cuá nhôm náy lá khá náng quá tái kểm vì dung các ngát điển bán dán vá áp rá không hình sin khi sử dung điểu khiển phá. - Các bô nguôn không gián đoán UPS dung để cung cấp náng lửớng cho các thiết bị sử dung điển lửới má sử gián đoán nguôn cô thể gáy thiết hái nghiểm trong. - Các bô nguôn cho thiêTt bị giá nhiệt sử dung dông điển cám ửng dông Foucáult thửớng cô tán sô cáo hớn tán sô công nghiệp trển 500 Hz . Đáy lá đôi tửớng kháo sát cuá chửớng 5. - Các bô biển đôi tán sô dung cho điểu khiển đông cớ AC. Các BBĐ náy biên đôi điển lửới 1 háy 3 phá thánh 3 phá cô tán sô vá điển áp tháy đôi cung cáp cho đông cớ xoáy chiểu. Cô hái lôái biến tán trửc tiếp sử dung BBĐ điểu khiển phá đáo chiểu vá biến tán cô quá trung gián môt chiểu. Môt lửu y lá trong công nghiểp các bô biển tán háy đửớc gôi lá nghịch lửu INVERTER cô lể vì trong tám cuá thiết bị lá bô nghịch lửu von lá môt mách ĐTCS rát phửc táp. Khác với bô nguôn DC vá bô điểu khiển đông cớ DC các bô nguôn AC vá bô điểu khiển đông cớ AC cô sớ đô đông lửc vá điểu khiển rát khác biết vì tái cuá chung rát đá dáng. Vá vì thể má môi lôái sể đửớc giới thiểu ớ môt phán khác nháu. 2. Bộ nguồn không gián đọan UPS - bộ lưu điện Đế cung cáp náng lửớng cho tái AC khi mát nguôn UPS sử dung bô nghịch lửu đôc láp biển đôi náng lửớng tích trử trong áccu thánh điển xoáy chiểu tán sô lửới cung cáp tiếp tuc cho tái. Dô náng lửớng tích trử cuá áccu rát hửu hán các UPS thửớng chỉ lám viểc trong .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.