Luật số 43/2013/QH13

Luật số 43/2013/QH13 ban hành Luật đấu thầu 2013 theo hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. để nắm nội dung cụ thể.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    24-06-2021
7    5    1    24-06-2021