Luật số 43/2013/QH13

Luật số 43/2013/QH13 ban hành Luật đấu thầu 2013 theo hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. để nắm nội dung cụ thể.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    2    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN