Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 3 - TS. Dương Kiều Linh

Chương 3 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975) nằm trong bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về hoàn cảnh của nước ta sau cách mạng tháng tám, chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng và sách lược hòa hoãn với kẻ thù. | Chương 3 : ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975) I .ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG ,BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1954) Lêninnói về việc giành và giữ chính quyền. a/ Hòan cảnh nứơc ta sau cách mạng tháng Tám : Thuận lợi : Khó khăn : - Những khó khăn của hòan cảnh quốc tế : Âm mưu và sự cấu kết của các thế lực đế quốc hòng tiêu diệt nước VNDCCH, Nhân tố Mỹ nổi lên chi phối tòan cầu Nền độc lập của ta chưa được thế giới công nhận LX công nhận năm 1953 -KT, CT, VH, Ngoại giao, thù trong giặc ngoài . Tình thế đất nước như ngàn cân treo sợi tóc b/ Chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng : Trung ương Đảng và chủ tịch HCM đã phân tích tình hình dự báo và đưa ra những nhận định quan trọng đễ nhắm tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ được chính quyền CM Chỉ thị Kháng chiến kiến qúôc ban hành ngày 25/11/1945 vạch ra con đường đi lên cho CM VN trong giai đọan mới . + Về chỉ đạo chiến lược : Đảng xác định mục tiêu phải nêu của CMVN lúc này vẫn là dân tộc giải phóng , khẩu hiệu lúc này là “ Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết “ nhưng không phải là giành độc lập mà là Giữ vững độc lập. + Về xác định kẻ thù : Đảng phân tích âm mưu của các đế quốc đối với ĐD và chỉ rõ kẻ thù chính lúc này là TDPháp xâm lược, Phải tập trung ngọn lứa đấu tranh vào chúng, phải thành lập mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược Mở rộng mặt trận VM nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân để chống TD Pháp + Về phương hướng nhiệm vụ: 4 nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách là : củng cố chính quyền , chống TDPháp xâm lược, bài trừ nội phản cải thiện đời sống ND, nguyên tắc đối ngọai: thêm bạn bớt thù, chủ trương Hoa Việt thân thiện với quân Tưởng với Pháp độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế Tranh thủ sự giúp đỡ của bên ngoài c/ Sách lược hòa hoãn với kẻ thù : Hòa với TGT để tâp trung cho cuộc khách chiến chống Pháp ở Nam bộ ( nội dung ) Hòa với Pháp để kéo dài . | Chương 3 : ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945-1975) I .ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG ,BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954) 1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1954) Lêninnói về việc giành và giữ chính quyền. a/ Hòan cảnh nứơc ta sau cách mạng tháng Tám : Thuận lợi : Khó khăn : - Những khó khăn của hòan cảnh quốc tế : Âm mưu và sự cấu kết của các thế lực đế quốc hòng tiêu diệt nước VNDCCH, Nhân tố Mỹ nổi lên chi phối tòan cầu Nền độc lập của ta chưa được thế giới công nhận LX công nhận năm 1953 -KT, CT, VH, Ngoại giao, thù trong giặc ngoài . Tình thế đất nước như ngàn cân treo sợi tóc b/ Chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng : Trung ương Đảng và chủ tịch HCM đã phân tích tình hình dự báo và đưa ra những nhận định quan trọng đễ nhắm tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ được chính quyền CM Chỉ thị Kháng chiến kiến qúôc ban hành ngày 25/11/1945 vạch ra con đường đi lên cho CM VN trong giai đọan mới

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.