Đề tài: Nghiên cứu sản xuất kẹo viên synbiotic

Nghiên cứu sản xuất prebiotic, cụ thể là FOS trong quy mô công nghiệp, để làm thành phần quan trọng bổ sung vào kẹo viên synbiotic, nghiên cứu quy trình sản xuất kẹo synbiotic, khảo sát ảnh hƣởng có lợi của prebiotic lên probiotic trong sản phẩm,. là những nội dung chính trong đề tài "Nghiên cứu sản xuất kẹo viên synbiotic". để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG