Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 giới thiệu tổng quan đánh giá trách nhiệm quản lý. Mục tiêu của chương này nhằm giúp cho người học có thể giải thích được sự cần thiết của việc đánh giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các loại trung tâm trách nhiệm khác nhau, cách lập và phân tích báo cáo bộ phận và trình bày các phương pháp tính giá chuyển nhượng nội bộ. . | 10-Aug-17 Mục tiêu • Sau khi học xong chương này, người học có thể: Đánh g giá trách nhiệm qquản lý ý – Giải thích được sự cần thiết của việc đánh giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền. – Trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm – Giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các loại trung tâm trách nhiệm khác nhau. – Giải thích cách lập và phân tích báo cáo bộ phận – Trình bày các phương pháp tính giá chuyển nhượng nội bộ 2 Nội dung 1 • • • • • Tại sao phải đánh giá trách nhiệm quản lý? Tổng quan Đá h giá Đánh iá thành hà h quảả quản ả lý Giá chuyển giao nội bộ Báo cáo bộ phận Tổng quan Tích tụ tư bản Phân quyền Đánh giá trách nhiệm Kếế toán trách nhiệm 3 4 1 10-Aug-17 Phân quyền theo chức năng Phân quyền theo sản phẩm Giá đố Giám đốc Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Bộ phận Sản xuất Bộ phận Tài chính 5 Sản phẩm B Sản phẩm C Bộ phận Kinh doanh Bộ phận Sản xuất Bộ phận Tài chính 6 Phân quyền theo khu vực địa lý Ưu điểm của phân quyền • • • • • • Giá đố Giám đốc Nước ngoài Hoa Kỳ 7 Sản phẩm A EU Nội địa ASIAN Miền Bắc Chuyên biệt hóa thông tin. Ra quyết định kịp thời hơn. hơn Tiết kiệm thời gian cho các nhà quản lý cấp cao. Giảm sự phức tạp trong tính toán các phương án Đào tạo cán bộ. Khuyến khích sự năng động sáng tạo của các nhà quản lý cấp dưới. Miền Nam 8 2 10-Aug-17 Nhược điểm của phân quyền Kế toán trách nhiệm • Các nhà quản lý cấp dưới không thấy được tổng thể • Các nhà quản lý cấp dưới có mục tiêu không nhất quán với mục tiêu của toàn tổ chức • Thiếu sự phối hợp giữa các nhà quản lý được giao quyền chủ động • Hệ thống kế toán trách nhiệm giúp liên kết các nhà quản trị các cấp được giao quyền quyết định với kết quả của các quyết định của họ. Quyền ề ra quyết định Cần thiết một hệ thống kế toán trách nhiệm để phục vụ việc đánh giá trách nhiệm quản lý 9 10 Kế toán trách nhiệm Cơ cấu tổ chức và trung tâm trách nhiệm • Hệ thống kế toán trách nhiệm được thiết lập cho một cơ cấu tổ chức sao cho doanh thu và chi .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    1    07-05-2021