Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Học viện Nông nghiệp việt Nam

Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hóa học thông qua việc tìm hiểu một số khái niệm và định luật cơ bản. Mời các em tham khảo nội dung chi tiết bài giảng. | Lớp học phần VNUA-Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 9/26/2015 CHƢƠNG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA HOÁ HỌC MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MỘT SỐ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN biên soạn: Nguyễn Kiên MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1- Chất: là tập hợp các tiểu phân có thành phần,cấu tạo, tính chất xác định và có thể tồn tại độc lập trong những điều kiện nhất định. Chất mà phân tử được cấu tạo bởi một loại nguyên tử được gọi là đơn chất. N N N N N N (đơn chất) Chất mà phân tử được cấu tạo bởi hai loại nguyên tử trở lên được gọi là hợp chất. Na Cl Na Cl Na-Cl (hợp chất) Tập hợp gồm các phân tử cùng loại được gọi là nguyên chất biên soạn: Nguyễn Kiên Tập hợp gồm các phân tử khác loại gọi là hỗn hợp 1 9/26/2015 2-Nguyên tử. Nguyên tố. Phân tử a- Nguyên tử Là hạt nhỏ nhất của nguyên tố không thể phân chia nhỏ hơn trong các phản ứng hóa học Khối lượng ngtử tính theo đvC: 1dvC 1 (g) 6, () Ngtử không mang điện. Khi ngtử mất electron tạo ra ion dương (cation), ngược lại ngtử nhận electron tạo ion âm (anion) biên soạn: Nguyễn Kiên b- Nguyên tố: Tập hợp các loại nguyên tử có cùng số điện tích hạt nhân (Z) là một ngtố hóa học Đa số các nguyên tố hóa học trong bảng HTTH đều là tập hợp nhiều nguyên tử cùng loại. c - Phân tử: Là phần tử (hay hạt) nhỏ nhất của một chất có thể tồn tại độc lập mà vẫn giữ nguyên tính chất của chất đó Phân tử được tạo ra do các nguyên tử (ion ) liên kết với nhau Trong phân tử phân cực tồn tại các trung tâm mang điện tích trái dấu, trong phân tử không phân cực không có trung tâm mang điện Khối lượng phân tử tính theo đvC Phân tử không mang điện tổng số điện tích các ion trong phân tử bằng 0. biên soạn: Nguyễn Kiên 2 9/26/2015 3- Mol. Khối lƣợng mol. Công thức liên hệ giữa mol và khối lƣợng mol Mol (n): là đại lƣợng dùng để chỉ số lƣợng hạt vi mô, ứng với 1 mol chứa 6, hạt vi mô Khối lƣợng mol (M): là khối lƣợng của 1 mol hạt vi mô đƣợc tính bằng gam Công thức

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    167    2    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.