Tổng hợp 17 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10

Tổng hợp 17 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 giúp các em học sinh có thêm tư liệu tham khảo để củng cố, rèn luyện kiến thức, vượt qua các bài kiểm tra với kết quả như mong đợi. | Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí HÓA HỌC 10 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 1 ĐỀ SỐ 1 I. Phần trắc nghiệm Câu 1 Cho phản ứng Mg H2SO4 MgSO4 H2S H2O. Tồng hệ số cân bằng là A. 18 B. 19 C. 20 D. 16 Câu 2. Cho Al H2SO4 Al2 SO4 3 SO2 H2O. Tổng hệ số các chất tham gia phản ứng là A. 6 B. 8 C. 4 D. 10 Câu 3. Cho 11 2 gam Fe HNO3 thu được khí X có thể tích 13 44 lít. Khí X là A. N2 B. NO2 C. NO D. N2O Câu 4. Cho 9 6 gam Mg tác dụng với H2SO4 thu được 0 1 mol khí X. Khí X là A. S B. SO2 C. H2S D. SO3 Câu 5. Cho 5 4 gam Al tác dụng với H2SO4 đặc nóng thoát ra 6 72 lít khí X đktc . Tổng hệ số cân bằng của phản ứng là A. 18 B. 20 C. 11 D. 18 Câu 6. Cho Al HNO3 thu được hỗn hợp hai khí N2 và NO tỉ lệ mol 1 1. Tổng hệ số cân bằng của HNO3 A. 63 B 104 D. 98 Câu 7. Cho Zn tác dụng với HNO3 thu được hỗn hợp gồm N2O và NO theo tỉ lệ thể tích là 2 3. Tổng hệ số của phản ứng là A. 62 B. 58 C. 64 D. 80 Câu 8. Cho m gam Zn tác dụng với HNO3 thu được 6 72 lít khí N2O. m có giá trị là A. 16 5 B. 7 8 C. 13 5 D. Câu 9. Cho m gam Al tác dụng với H2SO4 thu được lit khí H2S . m có giá trị là A. B. C. D. Câu 10. Cho gam Cu tác dụng với HNO3 được V lít khí NO. Khối lượng của dung dịch sau phản ứng tăng hau giảm bao nhiêu gam A. tăng gam B. giảm gam C. tăng 19 2 gam D. không thay đổi. Trang chủ https Email hỗ trợ hotro@ Hotline 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Câu 11. Cho 8 3 gam Al và Fe tác dụng với HNO3 thu được lít khí NO2 đktc . Xác định Al trong hỗn hợp. A. B. C. D. Câu 12. Cho 7 8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg tác dụng với H2SO4 thu được 8 96 lít khí SO2 đktc . Tỉ lệ khối lượng của Al và Mg là A. 9 3 B. 9 4 C. 27 24 D. 54 19 Câu 13. Cho hỗn hợp m gam Al và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 2 tác dụng với HNO3 thu được lít khí N2 . Giá trị m là A. 13 2 B. C. Câu 14. Cho MnO2 HCl MnCl2 Cl2 H2O. Số phân tử HCl đóng vai trò môi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
610    8    1    03-10-2022
22    22    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.