Expression of dystrophin gene in the white spot syndrome virus infected macrobrachium rosenbergii

We observed messenger ribonucleic acid (mRNA) expression of dystrophin gene and change of intracellular calcium ion concentration [Ca2+] in the white spot syndrome virus (WSSV) infected prawn (Macrobrachium rosenbergii) at 0, 4, 8, 12, 26, 38 and 48 hours post infection. We demonstrated the relationship between the dystrophin gene and the [Ca2+] in the WSSV infected prawn. Experimental results showed that the expression of the dystrophin gene increased sharply from 26 hours to 48 hours post WSSV infection. The [Ca2+] in muscle tissue of the infected prawn samples increased from fold to fold compared to the uninfected control sample. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.