Down regulation of zinc finger protein 280D (ZFD 280D)

This study demonstrated that high transcript expression levels of ZFP-280D in melanocytes and in benign tumors of 304 Ret mice, a transgenic mouse line in which a systemic skin melanosis, benign melanocytic tumors and malignant melanoma which develop stepwise were inhibited in melanoma cell lines (human and murine) and in the malignant melanoma of 304 Ret mice. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    76    1    02-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.