Đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 năm 2019-2020 môn Toán (Hình học) - THPT Thanh Miện (có đáp án)

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới được tốt hơn. Hãy tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 12 năm 2019-2020 môn Toán (Hình học) - THPT Thanh Miện (có đáp án) để có thêm tài liệu ôn tập. | SỞ GD amp ĐT HẢI DƯƠNG KIỂM TRA 45 PHÚT TOÁN HÌNH 12 THPT THANH MIỆN NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN TOÁN HÌNH 12 Khối lớp 12 Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề Đề thi có 04 trang Họ và tên học sinh . Số báo danh . Mã đề 001 Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A 1 2 3 B 3 4 4 . Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng 2 x y mz 1 0 bằng độ dài đoạn thẳng AB . A. m 2 . B. m 3 . C. m 2 . D. m 2 . Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tam giác ABC với A 2 4 1 B 1 1 6 C 0 2 3 . Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC . 1 2 1 5 5 1 2 A. G 1 B. G C. G 1 D. G 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng P 2 x 2 y z 1 0 . Mặt phẳng nào sau đâysong song với P và cách P một khoảng bằng 3 A. Q 2 x 2 y z 4 0. B. Q 2 x 2 y z 8 0. C. Q 2 x 2 y z 10 0. D. Q 2 x 2 y z 8 0. Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A 1 2 1 B 3 4 0 mặt phẳng P ax by z c 0 Biết rằng khoảng cách từ A B đến mặt phẳng P lần lượt bằng 6 và 3. Giá trị của biểu thức T a b c bằng A. 3. B. 19. C. 3. D. 19 Câu 5. Khoảng cách từ A 0 2 1 đến mặt phẳng P 2 x y 3z 5 0 bằng 4 6 A. . B. 4 . C. 6 . D. . 14 14 Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm I 1 2 4 và diện tích của mặt cầu đó bằng 36π A. x 1 y 2 z 4 B. x 1 y 2 z 4 2 2 2 2 2 2 3. 9. C. x 1 y 2 z 4 D. x 1 y 2 z 4 2 2 2 2 2 2 9. 9. Câu 7. Cho mặt phẳng α đi qua hai điểm M 4 0 0 và N 0 0 3 sao cho mặt phẳng α tạo với Trang 1 4 - Mã đề 001 - https mặt phẳng Oyz một góc bằng 600 . Tính khoảng cách từ điểm gốc tọa độ đến mặt phẳng α . 3 2 A. . B. 1 . C. 2 . D. . 2 3 Câu 8. Giá trị của m để hai mặt phẳng α 7 x 3 y mz 3 0 và β x 3 y 4 z 5 0 vuông góc với nhau là A. 1 . B. 4 . C. 2 . D. 6 . Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai mặt phẳng P 2x y 2z 9 0 và Q x y 6 0 . Số đo góc tạo bởi hai mặt phẳng bằng A. 60 0 B. 30 0 C. 90 0 D. 450 Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG