Sự hòa hợp giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế - Ths. Nguyễn Thu Hương

Việc được xây dựng, dựa trên IAS là nhằm đảm bảo hệ thống VAS góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong báo cáo tài chính (BCTC) của các DN, phản ánh được các giao dịch của nền kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, VAS hiện mới chỉ là sự vận dụng đơn giản IAS/IFRS trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam, thực tế VAS chưa hòa hợp với IAS/IFRS và chưa cập nhật theo những thay đổi của IAS/IFRS những năm gần đây. | n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr ng ë ViÖt Nam SỰ HÒA HỢP GIỮA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ Ths. Nguyễn Thu Hương Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn Hà Nội Chuẩn mực kế toán CMKT Việt Nam VAS được xây dựng dựa trên các CMKT quốc tế IAS IFRS từ những năm 2000 đến 2005 theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế phù hợp với đặc điểm nền kinh tế và trình độ quản lý của doanh nghiệp DN Việt Nam. Đến nay Việt Nam đã xây dựng và ban hành được 26 VAS. Việc được xây dựng dựa trên IAS là nhằm đảm bảo hệ thống VAS góp phần nâng cao tính công khai minh bạch trong báo cáo tài chính BCTC của các DN phản ánh được các giao dịch của nền kinh tế thị trường đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng VAS hiện mới chỉ là sự vận dụng đơn giản IAS IFRS trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam thực tế VAS chưa hòa hợp với IAS IFRS và chưa cập nhật theo những thay đổi của IAS IFRS những năm gần đây. Khác với hệ thống kế toán Việt Nam VAS hệ thống kế toán quốc tế IAS không có sự bắt buộc mang tính hình thức như biểu mẫu báo cáo thống nhất hệ thống tài khoản kế toán thống nhất hình thức sổ kế toán mẫu các chứng từ gốc thống nhất . IAS mặc dù đưa ra rất chi tiết các định nghĩa phương pháp làm cách trình bày và những thông tin bắt buộc phải trình bày trong các BCTC nhưng IAS không bắt buộc phải sử dụng chung các biểu mẫu BCTC hệ thống tài khoản các hệ thống chứng từ sổ kế toán. IAS có bộ khung khái niệm và tính thống nhất cao giữa các chuẩn mực. VAS còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng thiếu nhiều vấn đề và đặc biệt là còn mâu thuẫn giữa các chuẩn mực hoặc sự không thống nhất giữa chuẩn mực và hướng dẫn về chuẩn mực đó. Thực trạng về sự hòa hợp giữa CMKT Việt Nam VAS với CMKT quốc tế IAS IFRS Khi xây dựng các các CMKT quan điểm xuyên suốt của Việt Nam là tuân thủ hệ thống IAS. VAS cơ bản đã được xây dựng dựa trên IAS IFRS theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế phù hợp với đặc điểm nền kinh tế và trình độ quản lý của DN

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    13    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.