Luận văn Thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp: Đa dạng các loài bò sát (Reptilia) và ếch nhái (Amphibia) tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cập nhật danh sách các loài bò sát, ếch nhái tại VQG Cúc Phương. Đánh giá được mức độ đa dạng về thành phần loài bò sát, ếch nhái. Xác định được các nhân tố đe dọa đến các loài bò sát, ếch nhái. Đề xuất giải pháp bảo tồn bò sát, ếch nhái tại VQG Cúc Phương. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - NGUYỄN HUY QUANG ĐA DẠNG CÁC LOÀI BÕ SÁT REPTILIA VÀ ẾCH NHÁI AMPHIBIA TẠI VƢỜN QUỐC GIA CÖC PHƢƠNG TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Hà Nội 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NGUYỄN HUY QUANG ĐA DẠNG CÁC LOÀI BÕ SÁT REPTILIA VÀ ẾCH NHÁI AMPHIBIA TẠI VƢỜN QUỐC GIA CÖC PHƢƠNG TỈNH NINH BÌNH Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng Mã số 8620211 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LƢU QUANG VINH Hà Nội 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các kết quả số liệu thông tin nêu trong Luận văn là trung thực khách quan phản ánh đúng tình hình thực tiễn tại Vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nào khác. . Hà Nội ngày tháng 5 năm 2018 Tác giả Nguyễn Huy Quang ii LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập và nghiên cứu đƣợc sự đồng ý của Phòng Đào tạo sau đại học Trƣờng Đại học Lâm nghiệp sự ủng hộ và tạo điều kiện của Vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài Đa dạng các loài bò sát Reptilia và ếch nhái Amphibia tại Vườn Quốc gia Cúc Phương tỉnh Ninh Bình . Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Lƣu Quang Vinh Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trƣờng Trƣờng Đại học Lâm nghiệp ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn và tận tình giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi nghiên cứu và hoàn thành đề tài. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã tham gia giảng dạy và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập xin cảm ơn tới Ban Giám hiệu và Phòng đào tạo sau đại học Trƣờng Đại học Lâm nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi học tập tại Trƣờng. Xin cảm ơn tới Ban Giám đốc cán bộ khoa học tại Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Vƣờn Quốc gia Cúc Phƣơng cảm ơn tới tất cả đồng nghiệp và bạn bè đặc biệt là đồng nghiệp Hà Văn Ngoạn và Lò Văn Oanh đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Mặc dù bản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.