Mastering VMware vSphere 5: Part 2

Mastering VMware vSphere 5: Part 2 has present the contents ensuring high availability and business continuity; securing VMware vSphere; creating and managing Virtual Machines; using templates and vApps; managing resource allocation; balancing resource utilization; monitoring VMware vSphere performance; . |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    736    3    18-07-2024
1    95    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.