Which cooking and heating fuels are more likely to be used in energy-poor households? Exploring energy and fuel poverty in Argentina

This work aims to shed light on this literature, analysing both the affordability and the accessibility energy problem of Argentine households. To do so, we use micro-data from an expenditure-survey. First, we measure the energy affordability problem by calculating the Boardman indicator. Second, we estimate two logit models to show how likely it is that the affordability energy problem explains the choice of facilities for cooking and heating that can indicate an energy accessibility problem. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.