Khái quát về thực trạng phát triển của kinh tế tư nhân tại Hải Phòng

Bài viết "Khái quát về thực trạng phát triển của kinh tế tư nhân tại Hải Phòng" đề cập tới thực trạng phát triển của nền kinh tế tư nhân tại Hải Phòng như những lợi thế, thành tựu mà kinh tế tư nhân đạt được. Mời các bạn cùng tham khảo! | PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 455 KHÁI QUÁT VỀ THỰC TRÄNG PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN TÄI HÂI PHÒNG ThS. Lê Thu Trang Khoa Lý luận Chính trị Trường Đại học Hải Phòng Tóm tắt Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . 1 Thực tế đã chứng minh rằng kinh tế tư nhân có vai trò ngày càng quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước nhất là trong bối cảnh tái cấu trúc điều chỉnh phạm vi hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp tư nhân đóng góp 43 22 GDP và 39 vốn đầu tư cho toàn bộ nền kinh tế 2 . Có thể nói đây là đòn bẩy hết sức quan trọng nhằm củng cố phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Trong phạm vi bài viết sẽ đề cập tới thực trạng phát triển của nền kinh tế tư nhân tại Hải Phòng như những lợi thế thành tựu mà kinh tế tư nhân đạt được. Từ khóa kinh tế tư nhân đầu tư doanh nghiệp. OVERVIEW OF DEVELOPMENT SITUATION OF THE PRIVATE ECONOMY IN HAI PHONG Abstract Conference 5th Executive Committee of the Party Central Committee XII issued Resolution TW on Private sector development became a key motivationof the socialist-oriented market economy quot . The fact has proved that private economy has an increasingly important role in achieving the country s socio-economic goals especially in the context of restructuring adjusting the scope of state-of-the-business operations. Private enterprise contributes of GDP and 39 of investment capital to the entire economy Overall this is a very important lever to consolidate and develop the private sector in Vietnam in general and Hai Phong in particular. Within the scope of the article will mention the development status of the private economy in Hai Phong as the advantages achievements that private economic has gained. Key words private .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
268    17    1    27-06-2022
27    7    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.