Xác định nhân tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sử dụng kết hợp mô hình thuyết hành vi dự định (TPB) và mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) của Chen & Chao (2010) làm nền tảng nghiên cứu để giải thích lý do và nội dung thực hiện khảo sát. | Vietnam J. Agri. Sci. 2022 Vol. 20 No. 5 665-676 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022 20 5 665-676 XÁC ĐỊNH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Phan Lê Trang Phí Thị Diễm Hồng Trần Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Hải Bình Kế toán và Quản trị kinh doanh Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tác giả liên hệ phantrang@ Ngày nhận bài Ngày chấp nhận đăng TÓM TẮT Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sử dụng kết hợp mô hình thuyết hành vi dự định TPB và mô hình chấp nhận công nghệ TAM của Chen amp Chao 2010 làm nền tảng nghiên cứu để giải thích lý do và nội dung thực hiện khảo sát. Nghiên cứu được tiến hành trên 186 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội với 23 chỉ tiêu được phân tích bởi mô hình cấu trúc tuyến tính SEM . Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến việc quyết định ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán trong đó nhóm nhân tố tác động mạnh nhất là nhóm về khả năng kiểm soát nguồn lực bên trong doanh nghiệp theo sau đó là các nhóm về sự hữu ích của các ứng dụng công nghệ thông tin xu hướng chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin bên ngoài doanh nghiệp và đặc điểm vượt trội mà các ứng dụng công nghệ thông tin. Từ khóa Công nghệ thông tin công tác kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa nhân tố ảnh hưởng. Factors Influencing on the Decision of using Information Technology for Accounting Work at Small and Medium-Sized Enterprises in Hanoi City ABSTRACT The aim of the study was to identify the factors influencing the decision of using information technology for accounting work at small and medium-sized enterprises in Hanoi city. Applying the model of theory of planned behaviour TPB and technology acceptance model TAM the study developed the research framework .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
169    75    2    28-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.