Hướng dẫn cài đặt Nginx với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Fedora 13- phần 2

Hướng dẫn cài đặt Nginx với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Fedora 13- phần 2 Cài đặt PHP5 Chúng ta có thể khiến cho PHP5 hoạt động tốt trong nginx thông qua FastCGI, thực ra không có gói FastCGI daemon độc lập dành cho Fedora, do đó chúng ta phải sử dụng gói FastCGI có sẵn của lighttpd (lighttpd-fastcgi) và cài đặt cùng với php-cli với 1 số module PHP5 tương tự như php-mysql: yum install lighttpd-fastcgi php-cli php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc phppear php-xml php-xmlrpc php-eaccelerator php-magickwand php-magpierss phpmbstring php-mcrypt php-mssql php-shout php-snmp php-soap php-tidy Sau đó mở file. | Hướng dân cài đặt Nginx với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Fedora 13- phần 2 Cài đặt PHP5 Chúng ta có thể khiến cho PHP5 hoạt động tốt trong nginx thông qua FastCGI thực ra không có gói FastCGI daemon độc lập dành cho Fedora do đó chúng ta phải sử dụng gói FastCGI có sẵn của lighttpd lighttpd-fastcgi và cài đặt cùng với php-cli với 1 số module PHP5 tương tự như php-mysql yum install lighttpd-fastcgi php-cli php-mysqlphp-gdphp-imap php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-eaccelerator php-magickwand php-magpierss phpmbstring php-mcrypt php-mssql php-shout php-snmp php-soap php-tidy Sau đó mở file etc và thêm dòng cgifix_pathinfo 1 vào phía cuối file vi etc . 1 Gói lighttpd-fastcgi có đi kèm với file thực thi usr bin spawn-fcgi tại đây chúng ta có thể khởi động và kích hoạt các ứng dụng FastCGI. Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây spawn-fcgi -help . Để khởi động dịch vụ PHP FastCGI daemon và lắng nghe các tín hiệu từ cổng 9000 trên localhost hoạt động như nhóm và tài khoản người dùng nginx chúng ta thực hiện câu lệnh sau usr bin spawn-fcgi -a -p 9000 -u nginx -gnginx -f usr bin php-cgi -P var run Đương nhiên chẳng ai muốn gõ câu lệnh dài như vậy mỗi khi hệ thống khởi động để khắc phục điều này mở etc . vi etc và thêm dòng lệnh sau ở phía cuối . usr bin spawn-fcgi -a -p 9000 -u nginx -gnginx -f usr bin php-cgi -P var run Thiết lập và tùy chỉnh nginx File cấu hình thiết lập của nginx đặt tại etc nginx vi etc nginx Cấu trúc của file này tương đối dễ hiểu các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây hoặc đây Trước tiên tăng số lượng tiến trình xử lý và thiết lập giá trị của keepalive_timeout theo như sau worker_processes 5 keepalive timeout 2 . Các host ảo được định nghĩa và khởi tạo trong biến server . Hãy điều chỉnh lại giá trị vhost mặc định theo như sau . server listen 80 servername _ charset koi8-r access_log logs main location root

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
161    18    2    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.