Luật số 51/2019/QH14

Luật số 51/2019/QH14 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13. Mời các bạn cùng tham khảo! | QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Luật số 51 2019 QH14 Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 2019 LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH XUẤT CẢNH QUÁ CẢNH CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47 2014 QH13. Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 1. Bổ sung khoản 18 và khoản 19 vào sau khoản 17 Điều 3 như sau 18. Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh là cổng thông tin của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có chức năng xuất bản thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ tìm kiếm liên kết lưu trữ thông tin và hướng dẫn thủ tục giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh. 19. Trang thông tin cấp thị thực điện tử là trang thông tin thuộc Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh có chức năng tiếp nhận giải quyết cung cấp thông tin liên quan đến cấp thị thực điện tử. . 2. Sửa đổi bổ sung Điều 7 như sau Điều 7. Hình thức và giá trị sử dụng của thị thực 1. Thị thực được cấp vào hộ chiếu cấp rời hoặc cấp qua giao dịch điện tử. Thị thực cấp qua giao dịch điện tử là thị thực điện tử. 2. Thị thực được cấp riêng cho từng người trừ các trường hợp sau đây a Cấp thị thực theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đối với trẻ em dưới 14 tuổi chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ b Cấp thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài tham quan du lịch bằng đường biển hoặc quá cảnh đường biển có nhu cầu vào nội địa tham quan du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức thành viên tàu quân sự nước ngoài đi theo chương trình hoạt động chính thức của chuyến thăm ngoài phạm vi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu thuyền neo đậu. 3. Thị thực có giá trị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.