ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ Đề số 8

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi đh năm 2011 môn : vật lí đề số 8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ Đề số 8 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 32 câu từ câu 1 đến câu 32 Câu 1 Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo tần số dao động được xác định theo công thức nào sau đây . B. f . C. f mjnk m k 2tfJv 2 . V k m 2jỉ- . Câu 2. Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x 5cos 4 7ĩt cm. Khối lượng chất điểm là 100g. Cơ năng dao động của chất điểm là A. 50J B. . C. J. D. 0 5 J. Câu 3. Chọn câu sai. A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức B. Biên độ của dao động cưỡng bức giảm dần theo thời gian C. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn nếu tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào lực cản của môi trường Câu 4. Trong dao động điều hoà khi vật qua vị trí cân bằng thì A. lực kéo về có độ lớn cực đại C. vận tốc có độ lớn cực đại B. gia tốc có độ lớn cực đại D. cơ năng có giá trị cực đại Câu 5. Một con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kì T1 0 3s. Con lắc có chiều dài l2 dao động với chu kì 0 4s. Chu kì dao động của con lắc có chiều dài l1 l2 là bao nhiêu Khảo sát tại cùng một vị trí. A. 0 5 s B. 0 1s 7s D. 0 4s. Câu 6. Xét dao động tổng hợp của 2 dao động thành phần cùng phương có phương trình x1 4 V2 sin2ftt cm và x 4 V2 cos2ftt cm . Kết luận nào sau đây là sai A. Biên độ dao động tổng hợp là A 8cm. B. Tần số góc của dao động tổng hợp 2 A rad s. C. Pha ban đầu của dao động tổng hợp ọ -k 4. D. Phương trình dao động tổng hợp x 8cos 2ftt k 4 cm . Câu 7. Trong hiện tượng giao thoa sóng gọi Aọ là độ lệch pha của 2 sóng thành phần. Biên độ của dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị nhỏ nhất khi A. Aọ 211a B. Aọ 2n 1 C. Aọ 2n 1 2 D. Aọ 2n 1 4 Với n 0 1 2 3 . Câu 8 Một sóng cơ lan truyền trên 1 đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Biết sóng có tần số f bước sóng À và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền đi. Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại M .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG