Đề tài: Hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp

Sự ra đời hoạt động ngân hàng đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển và tiến bộ của con người. Lênin đã coi sự ra đời ngân hàng như ”Sự phát minh ra lửa” hay “Sự phát minh ra bánh xe”. Vai trò to lớn của hoạt động ngân hàng đối với sự phát triển nền kinh tế và xã hội được xuất phát từ chính những đặc trưng của nó. Hoạt động kinh doanh ngân hàng là một lĩnh vực kinh doanh đặc biệt bởi hàng hoá trong quá trình kinh doanh là tiền tệ-loại hàng. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. LỜI NÓIĐẨU Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế xã hội dựa trên cơ sở một nền sản xuất hàng hoá. Thị trường luôn mở ra các cơ hội kinh doanh mới nhưng đổng thời cũng chứa đựng những nguy cơ đe doạ cho các doanh nghiệp. Để có thể đứng vững trước qui luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải vận động tìm tòi một hướng đi cho phù hợp. Việc đứng vững này chỉ có thể khẳng định bằng cách hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp. Đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là quá trình so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu về với mục đích đã được đặt ra và dựa trên cơ sở giải quyết các vấn đề cơ bản của nền kinh tế này sản xuất cái gì sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai Do đó việc nghiên cứu và xem xét vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh là một đòi hỏi tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh hiện nay. Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đang là một bài toán khó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp đều phải quan tâm đến đây là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng quyết định đến sự tổn tại và phát triển của doanh nghiệp đòi hỏi các doanh nghiệp phải có độ nhạy bén linh hoạt cao trong qúa trình kinh doanh của mình. Vì vậy qua quá trình học tập với những kiến thức đã tích luỹ được cùng với sự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này cho nên em đã mạnh dạn chọn đề tài Hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp làm đề tài nghiên cứu của mình. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. NỘIDUNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỂ HIỆU QUẢ KINH DGANH CỦA DGANH NGHIỆP 1. Các quan điểm và bản chất của hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp . Các quan điểm cơ bản về hiệu quả Ngày nay khi đề cập đến vấn đề hiệu quả thì nguời ta vẫn chua có đuợc một khái niệm thống nhất. Bởi vì ở mỗi một lĩnh vực khác nhau xem xét trên các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.