Hacker Cracker

The book isn't focused solely on hacking. Nuwere writes about his mother's battle with drug addiction and her death, his own depression and suicide attempts and life as a street gang member. "In many ways technology saved me. It allowed me to escape from a world of violence and negativity into a world that was limitless and unrestrictive," Nuwere said.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    116    3    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.